องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. และช่วงเวลาพักเที่ยงของวันทำการปกติ ตั้งแต่เวลา 12.00-13.00 น. และให้บริการในวันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์) ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. สำหรับอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชน

สายตรงนายก

ร้องทุจริต


อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ปี 2564

E-Learning

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

คู่มือประชาชน

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

กองคลัง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/08/2556
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
114
เดือนนี้
1,250
เดือนที่แล้ว
3,172
ปีนี้
9,582
ปีที่แล้ว
35,958
ทั้งหมด
223,824
ไอพี ของคุณ
18.206.177.17


-:- องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ขอความร่วมมือประชาชนในเขตตำบลแม่สาหรือผู้มาติดต่องานอบต.แม่สา เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  
-:- รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 2 
-:- ประชาสัมพันธ์.. ผู้มาติดต่อราชการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ  
-:- ประชาสัมพันธ์จาก รพ.สต.บ้านแม่สาหลวง "ขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่สนใจอยากออกกำลังกายเต้นแอโรบิก" ณ ลานกีฬา(ลานเต้นแอโรบิก) รพ.สต.บ้านแม่สาหลวง เวลา 18.00 น. 
-:- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม - 21 เมษายน 2564 ณ สำนักปลัด อบต.แม่สา 
-:- กำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2564 ในพื้นที่ตำบลแม่สา 
-:- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่สา เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 1-15 มีนาคม 2564 
-:- ประกาศรับสมัครงานของ อบต.แม่สา ตำแหน่งพนักงานจัดเก็บขยะเปียก (ประเภทจ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา 

ประกาศราคา/ประกวดราคา/ข่าวสารอื่นๆ
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 บริเวณซอย 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยการโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 บริเวณภายในฌาปนสถานบ้านดอนชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บริเวณบ้านนางอัมพร ทรายแก้ว ถึงทางเข้าหมู่บ้านศิวาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอถังสูงโครงสร้างเหล็ก หมู่ที่ 1 บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่สา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 
-:- เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรงพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบำรุงรักษารถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 83-3709 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศราคากลาง ปรับปรุงผิวจราจรโดยการโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
-:- ประกาศราคากลางปรับปรุงผิวจราจรโดยการโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 บริเวณภายในฌาปนสถานบ้านดอนชัย 
-:- ประกาศราคากลางก่อสร้างหอถังสูงโครงสร้างเหล็ก หมู่ที่ 1 บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่สา 
-:- ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 บริเวณบ้านนางอัมพร ทรายแก้ว ถึงทางเข้าหมู่บ้านศิวาลัย 
-:- ประกาศราคากลาง ก่อสร้างขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 บริเวณซอย 7 
-:- การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง 
-:- โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในสุสานบ้านดอนชัย ม.1 
-:- โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ภายในสุสานบ้านดอนชัย ม.1  
-:- โครงการก่อสร้างหลังคาทางเดินภายในสุสานบ้านดอนชัย ม.1 
ผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์โรงงาน (เลื่อยยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1กถ-6302เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบำรุงรักษารถกระเช้าหมายเลขทะเบียน 82-7450 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์หมายเลขทะเบียน 82-8876 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อและอุปกรณ์สำหรับแปรรูปขยะเปียก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างห้องน้ำสำหรับเด็กปฐม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่สา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวจราจรโดยการโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ ซอย 4 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคา 2564 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563  
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2563 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2563 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2564
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า ตามโครงการรักษาคลองแม่ข่าของศูนย์พระราชทานจิตอาสา
อบต.แม่สา มอบเจลล้างมือแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ให้กับเจ้าหน้าที่กลุ่มอสม.ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จุดคัดกรองโควิด-19 ของตำบลแม่สา
ประชุมสภาของสมาชิกสภา อบต.แม่สา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 (ขยายเวลา)
ประชุมสภาของสมาชิกสภา อบต.แม่สา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
อบต.แม่สา จัดกิจกรรมร่วมต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ ประจำปีงบประมาณ 2564

จัดอบรมให้ความรู้เรื่องแนวทางการทำสมาธิบำบัดแบบ SKT เพื่อการป้องกันและรักษาโรคเรื้อรัง แก่ประชาชนในพ
จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนหมู่ที่ 5
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้พิการ โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพพัฒนาศักยภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพของผู้พิการและผู้ป่วยเร
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่น
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกและการแปรรูปกล้วยน้ำว้า(ทำกล้วยฉาบทอด) ภายใต้โครงการเกษตรเขตเมืองและกา
โครงการฝึกอบรมเกษตรเขตเมืองและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ประจำปี 2562
หน่วยจัดประสบการณ์ เรื่อง ผักผลไม้
การศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563
  สมุนไพรปรับอากาศ
  ตุงล้านนา
  ยาหม่อง กลุ่มสตรีท่าไคร้
  กิจกรรมตรวจสุขภาพในผู้สูงอายุ วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่สา
  โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อคงพัฒนาการทางกายจิต และสมองของผู้สูงอายุตำบลแม่สา วันที่ 16 มีนาคม 2564
  กิจกรรมการเปลี่ยนแปลงในวัยสูงวัย วันศุกร์ ที่ 12 มีนาคม 2564
  วัดดอยน้อย หมู่ทีึ่ 4
  วัดศรีบุญเรือง หมู่ที่ 1 พระธาตุเจ้ารุ่งเรือง
  วัดท่าไคร้ หมู่ที่ 2 เจดีย์รัตนธรรมพิเนต


  กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น   สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)   จังหวัดเชียงใหม่   กระทรวงมหาดไทย   สำนักงบประมาณ   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   ICT   สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   elass   ปราบปรามทุจริต