ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา โทร.053-298047,053-862534
สายตรงนายก


ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

คู่มือประชาชน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/08/2556
วันนี้
15
เมื่อวานนี้
132
เดือนนี้
2,055
เดือนที่แล้ว
2,999
ปีนี้
19,191
ปีที่แล้ว
31,805
ทั้งหมด
103,962
ไอพี ของคุณ
23.20.223.212


ประเพณีหล่อเทียนพรรษา
ลดละเลิกอบายมุข นำความสงบสุขสู่สังคม ประจำปี 2561
วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาร่วมกับ
สภาวัฒนธรรมตำบลแม่สา

20 กรกฎาคม 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center 4.0) ประจำปี 2561 วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลบ้านแม่สาหลวง หมู่ที่ 3 ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

18 กรกฎาคม 2561

ผู้สูงวัย ตำบลแม่สา เข้าร่วมกิจกรรมวิชาสุขศึกษา(ข้อควรระวังการใช้ยา) ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนผู้สูงวัย ประจำเดือนมิถุนายน ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ ตำบลแม่สา
29 มิถุนายน 2561

กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต และการอยู่สังคมรวมได้อย่างมีคุณภาพของผู้พิการ ตามโครงการสานสายใยใส่ใจผู้พิการ ประจำปี 2561 วันพฤหัสบดี ที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ฟื้นฟูคนพิการ (ข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านแม่สาหลวง หมู่ที่ 3 ตำบลแม่สา)

28 มิถุนายน 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาร่วมกับ รพ.สต.บ้านแม่สาหลวง และชมรม อสม.แม่สา ได้ออกให้บริการพ่นยากำจัดยุงลายชนิดฝอยละออง ในพื้นที่ตำบลแม่สาทั้ง 6 หมู่บ้านระหว่างวันที่ 25 - 29 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก

25 มิถุนายน 2561

07 มิถุนายน 2561

วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2561 กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 และนายสมทบ นันทะเสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา เหล่าข้าราชการ ลูกจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 (ต้นรวงผึ้ง) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูรฯ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในโครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ" ณ ลานเนินนุ่ม (ปากทางเข้าห้วยตึงเฒ่า)

01 มิถุนายน 2561

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทยของกลุ่มสตรีแม่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านศรีบุญเรือง วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ ศาลาวัดศรีบุญเรืองสนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา

30 พฤษภาคม 2561

โครงการอบรมการทำน้ำพริกลาบและน้ำพริกคั่วทรายของกลุ่มพัฒนาสตรีประจำหมู่บ้าน (กพสม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านท่าไคร้ สนับสนุนงบประมาณโดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา

26 พฤษภาคม 2561

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา

16 พฤษภาคม 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา นำโดย ท่านนายกสมทบ นันทะเสน ได้เป็นประธานในการเปิดงานจัดอบรมโครงการมาตรการลดหนี้สินในครัวเรือนตำบลแม่สา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 13 พ.ค. ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนแม่สาผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 60 ท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลในครอบครัวสามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินและมีวินัยในการวางแผนทางการเงินให้แก่คนในครัวเรือน รวมถึงมีการสาธิตการทำสบู่สมุนไพรให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

13 พฤษภาคม 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยเริ่มต้นจากการจัดให้มีถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในพื้นที่บริเวณที่ทำการสำนักงาน อบต.แม่สา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่สา และจัดให้มีการคัดแยกขยะตามภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแบบแยกประเภทในสถานที่ทำงานที่จัดไว้ให้เพื่อเป็นต้นแบบการบริหารจัดการขยะให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการรู้จักคัดแยกขยะ

11 พฤษภาคม 2561

นายสมทบ นันทะเสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สานำคณะหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาร่วมกันสระเกล้าดำหัว เพื่อขอรับพรในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง พร้อมทั้งรับนโยบายและทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นจาก นางสาวรัตนาภรณ์ เข็มกลัด ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 ณ หมู่บ้านศิวาลัย ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

01 พฤษภาคม 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ได้จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี โดยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในวันที่ 27- 29 มีนาคม 2561

27 มีนาคม 2561

ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดกิจกรรมโครงการหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ร่วมกันพัฒนาคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขา ในวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 ณ จุดรวมพลฝายน้ำล้นหมู่ที่ 4 บ้านแม่สาน้อย ไปสิ้นสุดที่บริเวณซอย 1 หมู่ที่ 3 บ้านแม่สาหลวง โดยกำจัดวัชพืช ขุดลอกคลอง และทำความสะอาดสองฝั่งคลอง เพื่อรักษาความสะอาดสถานที่สาธารณะให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น

21 มีนาคม 2561

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 11  (156 รายการ)