ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา โทร.053-298047,053-862534
สายตรงนายก


อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย ปี 2563

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

คู่มือประชาชน

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/08/2556
วันนี้
56
เมื่อวานนี้
75
เดือนนี้
671
เดือนที่แล้ว
1,719
ปีนี้
20,749
ปีที่แล้ว
52,387
ทั้งหมด
199,033
ไอพี ของคุณ
3.85.214.125


เมื่อวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2563 อบต.แม่สา เจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่สา เข้าร่วมอบรมเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ตามพระราชดำริฯ ของกองพลทหารราบที่ 7 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ประชาชนได้ต่อยอดการทำเกษตรอินทรีย์ในชุมชนได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการทำเกษตรอินทรีย์ และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง  

08 กรกฎาคม 2563

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา จัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ" เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภัคดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้นในตำบลแม่สา จำนวน 50 ต้น นำโดยนายสมทบ นันทะเสน นายก อบต.แม่สา ข้าราชการ พนักงานจ้าง และหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดชียงใหม่

03 กรกฎาคม 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา นำโดยนายสมทบ นันทะเสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ข้าราชการ พนักงานจ้าง จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2563

26 มิถุนายน 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา นำโดยนายสมทบ นันทะเสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ข้าราชการ พนักงานจ้าง จัดกิจกรรมร่วมต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ

26 มิถุนายน 2563

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบและความเดือนร้อนในช่วงวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560

04 มิถุนายน 2563

เมื่อวันที่ 20 - 22 พฤษภาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ได้จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานฯ โดยงานสาธารณสุขร่วมกับ กลุ่ม อสม.ตำบลแม่สา อาสาสมัครปศุสัตว์ตำบลแม่สา และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ริม ได้ออกพื้นที่หน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พื้นที่ตำบลแม่สาทั้ง 6 หมู่บ้าน และเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลแม่สา

20 พฤษภาคม 2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 อบต.แม่สา นำโดยนายกสมทบ นันทะเสน ได้เป็นตัวแทนแจกถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ที่ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือจากมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อบต.แม่สา ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นการมอบสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนรายละไม่เกิน 500 บาท จำนวน 240 ราย ในพื้นที่ตำบลแม่สา

08 พฤษภาคม 2563

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 17-18 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา

18 มีนาคม 2563

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 อบต.แม่สา นำโดยนายสมทบ นันทะเสน นายกอบต.แม่สา ประธานในพิธีเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมายแก่พนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยท่านวิทยากรผู้บรรยายจากสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา

28 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายกฤตพล รชตเมธานนท์ ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอแม่ริม มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ ณ ลำพูน ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 2 ณ กองพันสัตว์ต่าง (ค่ายตากสิน) ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 5 แห่ง แห่งละ 50 คน รวม 250 คน ประกอบด้วย
- เทศบาลตำบลแม่แรม
- องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง
- องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว
- องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา
- องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
อบต.แม่สา นำโดยนายสมทบ นันทะเสน นายกอบต.แม่สา ได้เป็นตัวแทนกล่าวรายงานการจัดอบรมต่อท่านประธานในพิธี รวมทั้งจิตอาสาและประชาชนทุกๆท่าน ในระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2563

18 กุมภาพันธ์ 2563

 

กิจกรรม "งานวันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี 2563 จัดโดย อบต.แม่สา เมื่อวันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563 นำโดยนายกสมทบ นันทะเสน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วนในพื้นที่อำเภอแม่ริม ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กให้กับน้องๆหนูๆ ได้รับความสนุนสนานและของรางวัลมากมาย จากผู้สนับสนุนหลายๆหน่วยงาน ณ ลานกิจกรรมไดสนาสตี้แลนด์ (ตรงข้ามแมคโครแม่ริม)

11 มกราคม 2563

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2563


วันที่ 8 มกราคม 2563 อบต.แม่สา จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เพื่อมอบแก่ประชาชนทุกครัวเรือนในเขตพื้นที่ตำบลแม่สาทุกหลังคาเรือน เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีนายสมทบ นันทะเสน นายก อบต.แม่สา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนทุกหมู่เหล่าในพื้นที่ตำบลแม่สา ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดแม่สาหลวง

08 มกราคม 2563

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562  เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา เพื่อร่วมกันพิจารณารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา

07 มกราคม 2563

เมื่อวันที่ 19  ธันวาคม 2562  เวลา 09.00  น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ได้จัดการประชุมประชาคมตำบลแม่สา เพื่อเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 -2565 ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา  ณ วัดสว่างบรรเทิง

23 ธันวาคม 2562

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา นำโดยนายสมทบ นันทะเสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาพร้อมทั้ง ข้าราชการ พนักงาน เข้าร่วมพิธีถวายสักการะอนุสาวรีย์พระราชชายาเจ้าดารารัศมี เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นการสืบสานพระปณิธานในการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน ณ พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

09 ธันวาคม 2562

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 14  (208 รายการ)