องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. และช่วงเวลาพักเที่ยงของวันทำการปกติ ตั้งแต่เวลา 12.00-13.00 น. และให้บริการในวันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์) ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. สำหรับอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชน

สายตรงนายก

ร้องทุจริต


อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย ปี 2564

E-Learning

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

คู่มือประชาชน

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

กองคลัง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/08/2556
วันนี้
140
เมื่อวานนี้
87
เดือนนี้
426
เดือนที่แล้ว
2,654
ปีนี้
5,586
ปีที่แล้ว
35,958
ทั้งหมด
219,828
ไอพี ของคุณ
3.239.33.139


โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

 

   เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 อบต.แม่สา จัดอบรมโครงการเกษตรผสมผสานเพื่อการยังชีพ ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรั๙ญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ตำบลแม่สาได้มีความรู้ความเข้าใจในการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ แบบผสมผสานและสามารถบริหารจัดการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจภายในครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ สถานที่จัดอบรม ณ ศาลาวัดแม่สาหลวง หมู่ 3 ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

 

 

22 กุมภาพันธ์ 2564

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า ตามโครงการรักษาคลองแม่ข่าของศูนย์พระราชทานจิตอาสา ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า และต้อนรับคณะผู้ตรวจการประเมินพื้นที่คลองแม่สาตามโครงการรักษาคลองแม่ข่าของศูนย์พระราชทานจิตอาสา เมื่อวันพุธ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 อบต.แม่สาได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน ประชาชนจิตอาสา และพนักงาน อบต.แม่สา ทำการพัฒนาพื้นที่โดยรอบฝายน้ำล้นหมู่ที่ 4 บ้านแม่สาน้อย ขุดลอกคลอง ตัดต้นไม้กิ่งไม้ เก็บขยะพื้นที่ลำเหมืองตลอดสาย เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดูสะอาด ณ ฝายน้ำล้น หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

05 กุมภาพันธ์ 2564

อบต.แม่สา มอบเจลล้างมือแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ให้กับเจ้าหน้าที่กลุ่มอสม.ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จุดคัดกรองโควิด-19 ของตำบลแม่สา,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

อบต.แม่สา นำโดยนายสมทบ นันทะเสน นายก อบต.แม่สา และเจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขฯ ร่วมมอบเจลล้างมือแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ให้กับเจ้าหน้าที่กลุ่มอสม.ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จุดคัดกรองโควิด-19 ของตำบลแม่สาทั้ง 6 หมู่บ้าน เพื่อคัดกรองประชาชนและผู้ที่เดินทางผ่านเข้า-ออก โดยมีการวัดไข้และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง ในการเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง

15 มกราคม 2564

ประชุมสภาของสมาชิกสภา อบต.แม่สา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 (ขยายเวลา),องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

เมื่อวันอังคาร ที่ 12 มกราคม 2564 อบต.แม่สา จัดให้มีการประชุมสภาของสมาชิกสภา อบต.แม่สา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 (ขยายเวลา) เพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2564 และเสนอต่อที่ประชุมเพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

12 มกราคม 2564

ประชุมสภาของสมาชิกสภา อบต.แม่สา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

วันพฤหัสบดี ที่ 24 ธันวาคม 2563 อบต.แม่สา จัดให้มีการประชุมสภาของสมาชิกสภา อบต.แม่สา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เพื่อขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 รับทราบรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา อบต.แม่สา และขอญัตติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2564

24 ธันวาคม 2563

อบต.แม่สา จัดกิจกรรมร่วมต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ ประจำปีงบประมาณ 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา นำโดยนายสมทบ นันทะเสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ข้าราชการ พนักงานจ้าง จัดกิจกรรมร่วมต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ

09 ธันวาคม 2563

พิธีถวายสักการะอนุสาวรีย์พระราชชายาเจ้าดารารัศมี,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา นำโดยนายสมทบ นันทะเสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา คณะผู้บริหาร พร้อมทั้งข้าราชการ พนักงาน เข้าร่วมพิธีถวายสักการะอนุสาวรีย์พระราชชายาเจ้าดารารัศมี เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นการสืบสานพระปณิธานในการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน ณ พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

09 ธันวาคม 2563

พิธีถวายพานพุ่มและถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 นายสมทบ นันทะเสน นายก​องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ​ เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มและถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

05 ธันวาคม 2563

ร่วมพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ระหว่าง 2 ข้างทาง ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.แม่สา,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นายสมทบ นันทะเสน นายก อบต.แม่สา สั่งการให้ข้าราชการ พนักงานส่วนราชการ พนักงานจ้าง อบต.แม่สา ร่วมพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ระหว่าง 2 ข้างทาง ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.แม่สา เริ่มตั้งแต่บริเวณทางแยกกองพลทหารราบที่ 7 และฝั่งตรงข้าม ตั้งแต่ ร.ร.บ้านแม่สา จนถึงบริเวณหน้าสำนักงาน อบต.แม่สา เก็บเศษขยะ เศษหญ้า กวาดพื้นถนนให้สะอาด เพื่อเตรียมเส้นทางรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และเปิดรับฤดูการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ในเขตพื้นที่อำเภอแม่ริม

18 พฤศจิกายน 2563

ศูนย์ออกกำลังกาย อบต.แม่สา ขอประชาสัมพันธ์และปรับเปลี่ยนอัตราค่าบริการของศูนย์ออกกำลังกาย (Maesa Fitness Center),องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th
 
อัตราค่าธรรมเนียมและการใช้บริการ
- เปิดให้บริการวันจันทร์ - วันเสาร์ (ปิดทุกวันอาทิตย์)
- ตั้งแต่เวลา 15.00 - 20.00 น.
- ค่าธรรมเนียมการใช้บริการศูนย์ออกกำลังกาย ดังนี้
1.สมาชิกรายปี (ค่าธรรมเนียมรายปี 200 บาท)
1.1 กรณีเป็นผู้ภูมิลำเนาในพื้นที่ตำบลแม่สาหรือเป็นพนักงาน อบต.แม่สา /ค่าธรรมเนียมการใช้ต่อครั้ง ครั้งละ 10 บาท)
1.2 กรณีเป็นผู้ใช้บริการที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ตำบลอื่นๆ/ค่าธรรมเนียมการใช้ต่อครั้ง ครั้งละ 20 บาท)
2.ผู้สูงอายุตำบลแม่สาใช้บริการศูนย์ออกกำลังกายได้ฟรี โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ
3.ในกรณีท่านใดที่ไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกรายปี และเล่นต่อครั้ง (ผู้ที่มีภูมิลำเนาในตำบลแม่สา ครั้งละ 20 บาท/ผู้ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่อื่น ครั้งละ 40 บาท)
**ศูนย์ออกกำลังกาย(ฟิตเนส) ตั้งอยู่ด้านหน้าลานจอดรถสุสานบ้านดอนชัย ด้านข้างสำนักงาน อบต.แม่สา
06 พฤศจิกายน 2563

โครงการร้อยใจรักษ์ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา",องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th
เมื่อวันที่ 6-7 ตุลาคม 2563 อบต.แม่สา นำโดยนายสมทบ นันทะเสน นายก อบต.แม่สา พร้อมด้วยสมาชิกสภาของแต่ละหมู่บ้าน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนแต่ละหมู่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ประสบการณ์การประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริในพื้นที่ที่มีปัญหาการค้าและการลำเลียงยาเสพติด บริเวณชายแดนภาคเหนือ ได้เรียนรู้วิธีการพัฒนาทางเลือกด้วยศาสตร์พระราชา การจัดการกับปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างยั่งยืน "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" เพื่อนำไปประยุกต์ใช้พัฒนาในพื้นที่ของตนเองต่อไป ณ โครงการร้อยใจรักษ์ บ้านห้วยส้าน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
06 พฤศจิกายน 2563

งานป๋าเวณียี่เป็งตำบลแม่สา ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

เมื่อวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 นำโดยนายสมทบ นันทะเสน นายก อบต.แม่สา พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.แม่สา ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1-6 หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ตำบลแม่สา กลุ่มอสม.ตำบลแม่สา เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านแม่สาหลวง และประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่สา ร่วมงานลอยกระทงยี่เป็งตลอดทั้งวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. มีกิจกรรมการประกวดซุ้มประตูป่าของแต่ละหมู่บ้าน การประดิษฐ์กระทงใบตอง และโคมยี่เป็ง การแข่งขันลาบเมืองและแกงอ่อม ในช่วงบ่ายมีกิจกรรมทางน้ำ อาทิ การแข่งขันพายเรือ การแข่งขันมวยทะเล การแข่งขันเดินสะพานหรรษา รวมถึงกองเชียร์และการแสดงรำวงย้อนยุคของแต่ละหมู่บ้าน จัดขึ้น ณ บริเวณฝายน้ำล้น หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

31 ตุลาคม 2563

อบต.แม่สา ร่วมถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาร่วมถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563 นำโดยนายสมทบ นันทะเสน นายก อบต.แม่สา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานจ้าง อบต.แม่สา ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

23 ตุลาคม 2563

การประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.แม่สา,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 อบต.แม่สา นำโดยนายสมทบ นันทะเสน นายกอบต.แม่สา ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.แม่สา เพื่อร่วมพิจารณา จัดทำร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

21 ตุลาคม 2563

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระสงฆ์ จำนวน 39 รูป,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 ร.ต.มนตรี ยอดดี รองนายก อบต.แม่สา นายณัฐชนัน ก้อนจำปา ปลัดอบต.แม่สา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระสงฆ์ จำนวน 39 รูป พิธีวางพวงมาลา พิธีถวายบังคม และพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาอำเภอแม่ริม ร่วมกับ อำเภอแม่ริมและหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ริม

13 ตุลาคม 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 17  (244 รายการ)