องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. และช่วงเวลาพักเที่ยงของวันทำการปกติ ตั้งแต่เวลา 12.00-13.00 น. และให้บริการในวันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์) ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. สำหรับอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชน

สายตรงนายก


อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย ปี 2564

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

คู่มือประชาชน

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/08/2556
วันนี้
37
เมื่อวานนี้
55
เดือนนี้
1,511
เดือนที่แล้ว
2,260
ปีนี้
1,511
ปีที่แล้ว
35,958
ทั้งหมด
215,753
ไอพี ของคุณ
3.236.156.34


โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น
ประจำปีะงบประมาณ  พ.ศ. 2558
วันศุกร์ที่  28  สิงหาคม  2558  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา
28 สิงหาคม 2558

โครงการปล่อยปลาถวายเป็นพระราชกุศล,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th
โครงการปล่อยปลาถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลแม่สา
วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ณ วัดสมเด็จดอยน้อย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
11 สิงหาคม 2558

โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ลดละเลิกอบายมุข   นำความสงบสุขสู่สังคม   ประจำปี 2558,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th
สืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ลดละเลิกอบายมุข  
นำความสงบสุขสู่สังคม   ประจำปี 2558
โดย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา
03 สิงหาคม 2558

โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตแก่ผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2558,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th
โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตแก่ผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2558
โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่สา
29 กรกฎาคม 2558

โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th
โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ภายใต้ "โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล" วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ณ ตำบลแม่สา  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ฝ่ายปกครองท้องที่ตำบลแม่สาและประชาชนในพื้นที่ตำบล แม่สา ร่วมกับกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก และกรมรบพิเศษที่ 5
21 กรกฎาคม 2558

โครงการกีฬาส่งเสริมสุขภาพ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th
โครงการกีฬาเสริมสร้างสุขภาพต่อต้านยาเสพติด
วันที่ 17 กรกฏาคม 2558 ณ กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3
กรมการสัตว์ทหารบก โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ร่วมกับกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก
21 กรกฎาคม 2558

โครงการส่งเสริมครอบครัวสัมพันธ์ตำบลแม่สา ประจำปี 2558,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

โครงการส่งเสริมครอบครัวสัมพันธ์ตำบลแม่สา ประจำปี 2558
วันที่ 19 กรกฎาคม 2558 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่สาหลวง
โดย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

21 กรกฎาคม 2558

โครงการบริการวิชาการด้านการบริหารธุรกิจสู่สังคม เพื่อการตั้งรับต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจอาเซียน,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th
โครงการบริการวิชาการด้านการบริหารธุรกิจสู่สังคม เพื่อการตั้งรับต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจอาเซียน
 เรื่อง การสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนให้กับกลุ่มและการทำการตลาดธุรกิจชุมชน
เพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจอาเซียน 
วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.00 น. -16.00 น.
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
โดย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
13 กรกฎาคม 2558

โครงการส่งเสริมการเพาะเห็ดโคนน้อย,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th
โครงการส่งเสริมการเพาะเห็ดโคนน้อยจากเศษวัสดุเหลือใช้การเกษตร เพื่อลดปัญหาหมอกควันจากการเผาเศษวัสดุในพื้นที่การเกษตร
ในวันที่ 25 มิถุนายน 2558 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา
25 มิถุนายน 2558

โครงการศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่สา,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th
โครงการศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่สา ประจำปี 2558
ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ
ในพื้นที่ตำบลแม่สา 
ในวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ณ เทศบาลตำบลป่าไผ่  อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
22 มิถุนายน 2558

โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก  ประจำปีงบประมาณ  2558,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th
โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก  ประจำปีงบประมาณ  2558
วันที่  22  พฤษภาคม  2558 ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา
โดย  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาร่วมกับกลุ่ม อสม.ตำบลแม่สา
28 พฤษภาคม 2558

ประมวลภาพกิจกรรมมอบบ้านผู้ด้อยโอกาสตามโครงการซ่อมแซม/สร้างบ้านแก่ผู้ยากไร้,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th
มอบบ้านผู้ด้อยโอกาสตามโครงการซ่อมแซม/สร้างบ้านแก่ผู้ยากไร้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา  โดย สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่  ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอแม่ริม  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา  กองพันพัฒนาที่ 1  กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการทหารบกและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
ตามโครงการมอบบ้านให้แก่ผู้ด้อยโอกาสตำบลแม่สา
วันที่  29 เมษยน  2558  
นายโกวิท  ตุ้ยหล้า   บ้านเลขที่  151 หมู่ที่  3  ต.แม่สา  อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
29 เมษายน 2558

โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พบปะประชาชน,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th
โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบปะประชาชนจังหวัดเชียงใหม่และโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
วันที่  23  เมษายน  2558  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
23 เมษายน 2558

โครงการวันผู้สูงอายุและป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 2558,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th
โครงการวันผู้สูงอายุและป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 2558
วันศุกร์ที่ 17 เมษายน  2558
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา
22 เมษายน 2558

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ
โดยหน่วยอบรมประชาชนตำบลแม่สาร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลแม่สา
วันที่ 28 มีนาคม - 6 เมษายน  2558
ณ วัดสมเด็จดอยน้อย
สนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา
01 เมษายน 2558

|<<<.....91011121314151617>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 13 / 17  (242 รายการ)