ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา โทร.053-298047,053-862534
สายตรงนายก


อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย ปี 2564

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

คู่มือประชาชน

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/08/2556
วันนี้
80
เมื่อวานนี้
89
เดือนนี้
2,228
เดือนที่แล้ว
2,542
ปีนี้
27,345
ปีที่แล้ว
52,387
ทั้งหมด
205,629
ไอพี ของคุณ
34.205.93.2


โครงการเสริมสร้างศักยภาพทักษะความเป็นผู้นำของเด็กและเยาวชนตำบลแม่สา,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา โดยสภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่สาร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ดิจิทัลชุมชนสถาบันพัฒนาเยาวสตรีจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างศักยภาพทักษะความเป็นผู้นำของเด็กและเยาวชนตำบลแม่สา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท เพื่อสร้างความเข้าใจในการเป็นผู้นำให้เด็กและเยาวชน ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและชุมชน รวมทั้งสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในตำบลแม่สา

01 กันยายน 2561

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 วันที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา

27 สิงหาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเลื่อยโซ่ยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ที่ 068/55/0020โดยวิธีเ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th
23 สิงหาคม 2561

โครงการส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะโดยชุมชนตำบลแม่สา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา นำโดยนายสมทบ นันทะเสน นายก อบต.แม่สา ร่วมกับ รพ.สต.บ้านแม่สาหลวง ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะโดยชุมชนตำบลแม่สา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีการจัดทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะในชุมชน เพื่อให้เกิดการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น

20 สิงหาคม 2561

โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านริมใต้ ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชีึยงใหม่

11 สิงหาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th
10 สิงหาคม 2561

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา

09 สิงหาคม 2561

กิจกรรมคืนความสะอาดให้ชุมชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์ราชินี องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา้,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

ประมวลภาพกิจกรรมคืนความสะอาดให้ชุมชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์ราชินี องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา้จึงจัดกิจกรรมการพัฒนาสถานที่ อาคาร บ้านเรือน ให้มีความสะอาด และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอันเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก รวมไปถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่สาธารณะให้มีความสะอาดสวยงาม จัดขึ้นใน วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น. ในพื้นที่ตำบลแม่สา

09 สิงหาคม 2561

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุน การจัดทำแผนพัฒนา อบต.แม่สา,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

เมื่อวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ได้จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุน การจัดทำแผนพัฒนา อบต.แม่สา และคณะกรรมการพัฒนา อบต.แม่สา เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร ส่วนตำบลแม่สา หลังจากนั้นได้นำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับดังกล่าว ดำเนินการจัดประชุมประชาคม และการจัดทำแผนพัฒนาตำบล เพื่อเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561
ณ วัดแม่สาหลวง ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียใหม่ โดยมีตัวแทนหน่วยงานในพื้นที่ ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรต่าง ๆ สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลแม่สาเข้าร่วมประชุม และมีมติที่ให้ความเห็นชอบในร่างแผนพัฒนาตำบล เพื่อเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564

01 สิงหาคม 2561

เดินขบวนแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษาแก่วัดในตำบลแม่สาทั้ง 6 แห่ง,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา นำโดยนายสมทบ นันทะเสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล แม่สา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงาน อบต.แม่สา ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลแม่สา ฝ่ายปกครอง กำนันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มพลังมวลชน ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่สา ร่วมกันเดินขบวนแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษาแก่วัดในตำบลแม่สาทั้ง 6 แห่ง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจหลักธรรมคำสอนอันจะช่วยกล่อมเกลาจิตใจให้ดีงาม ทั้งยังได้ร่วมกันสืบทอดและจรรโลงประเพณีอันดีงานให้คงอยู่สืบไป

27 กรกฎาคม 2561

โครงการ "นวัตกรรมสื่อสารสู่ชุมชน",องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา โดยนายสมทบ นันทะเสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ร่วมกับภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการ "นวัตกรรมสื่อสารสู่ชุมชน" ให้แก่ผู้นำชุมชน ผู้แทนกลุ่มประชาชน ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร เพื่อส่งเสริมความรู้สำหรับการประยุกต์ใช้สื่อแอพพลิเคชั่นในการประกอบอาชีพและการประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต

21 กรกฎาคม 2561

ประเพณีหล่อเทียนพรรษา  ลดละเลิกอบายมุข นำความสงบสุขสู่สังคม ประจำปี 2561,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาพร้อมประชาชนพุทธศาสนิกชน ร่วมใจกันหล่อเทียนพรรษา เพื่อสืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ณ ศาลาอเนกประสงค์อบต.แม่สา โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลแม่สา

20 กรกฎาคม 2561

โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center 4.0) ประจำปี 2561,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center 4.0) ประจำปี 2561 วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลบ้านแม่สาหลวง หมู่ที่ 3 ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

18 กรกฎาคม 2561

โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเพื่อเสริมสร้าง  การปฏิบัติราชการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2561,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ได้ดำเนินโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเพื่อเสริมสร้าง
การปฏิบัติราชการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2561 โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา และองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ร่วมกันจัดทำโครงการบูรณาการในการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงเเรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

14 กรกฎาคม 2561

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนผู้สูงวัย ประจำเดือนมิถุนายน,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th
ผู้สูงวัย ตำบลแม่สา เข้าร่วมกิจกรรมวิชาสุขศึกษา(ข้อควรระวังการใช้ยา) ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนผู้สูงวัย ประจำเดือนมิถุนายน ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ ตำบลแม่สา
29 มิถุนายน 2561

|<<<123456789.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5 / 16  (228 รายการ)