องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. และช่วงเวลาพักเที่ยงของวันทำการปกติ ตั้งแต่เวลา 12.00-13.00 น. และให้บริการในวันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์) ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. สำหรับอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชน

สายตรงนายก

ร้องทุจริต


อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย ปี 2564

E-Learning

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

คู่มือประชาชน

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

กองคลัง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/08/2556
วันนี้
140
เมื่อวานนี้
87
เดือนนี้
426
เดือนที่แล้ว
2,654
ปีนี้
5,586
ปีที่แล้ว
35,958
ทั้งหมด
219,828
ไอพี ของคุณ
3.239.33.139
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป


1.สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง  อาณาเขต เขตการปกครอง  ประชากร  การศึกษา ฯลฯ 

ที่ตั้ง
    ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา  อยู่ทางใต้ของอำเภอแม่ริม  ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่  1 หมู่บ้านศรีบุญเรือง  ตำบลแม่สา  
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่ริมประมาณ 1
  กิโลเมตร และห่างจากศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
ประมาณ
 12 กิโลเมตร 

เนื้อที่
   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา มีพื้นที่รับผิดชอบประมาณ  31.164 ตารางกิโลเมตร
พื้นที่ที่อยู่อาศัยทั่วไป ประมาณ 8 ตร.กม. และพื้นที่ทหาร ประมาณ 23.36 ตร.กม.
ลักษณะภูมิประเทศ 
   พื้นที่ทางกายภาพเป็นพื้นที่ราบลุ่มทั้งตำบล  เป็นแนวยาวจากทิศเหนือไปทิศใต้ พื้นที่โดยทั่วไปเหมาะกับการเพาะปลูก  
มีลำธารไหลผ่านบางหมู่บ้าน ทำให้เกิดน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก

อาณาเขต

ทิศเหนือ            ติดต่อ      ตำบลริมใต้     

ทิศใต้               ติดต่อ      ตำบลดอนแก้ว

ทิศตะวันออก        ติดต่อ      ตำบลเหมืองแก้ว

ทิศตะวันตก          ติดต่อ      ตำบลแม่แรม

 จำนวนหมู่บ้าน 

ตำบลแม่สา  มี 6  หมู่บ้าน     ดังนี้


ประชากรทั้งหมด 5625 (ชาย 2811,หญิง 2814) ข้อมูล ณ วันที่ 5 ต.ค. 60

อาชีพ  

อาชีพของประชากรในตำบลแม่สา

1. เกษตรกรรม           0.53%

2  ค้าขาย                7.60%         

3. รับราชการ             12.38%

4. รับจ้างทั่วไป            44.40%                         

5. ลูกจ้างบริษัท            2.10%

6. ธุรกิจส่วนตัว             3.44%

7.พนักงานรัฐวิสาหกิจ      0.20%

8.อาชีพอื่น (นอกเหนือจากที่กล่าว)  4.50%

9.กำลังศึกษา        15.48%

10.ไม่มีอาชีพ        9.39%

 

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา 
ธนาคาร                -              แห่ง

-  รีสอร์ท                 1              แห่ง

-  ปั๊มน้ำมันและก๊าซ      3              แห่ง

-  คลังสินค้า              1              แห่ง

-  โรงสี                   1              แห่ง

ห้างค้าส่ง               1              แห่ง

โรงแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร       1      แห่ง

-  โรงน้ำดื่ม               3              แห่ง
    

สถาบันการศึกษา 

- โรงเรียนประถมศึกษา     1              แห่ง 

- โรงเรียนมัธยมศึกษา      1              แห่ง

-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       2              แห่ง

-  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน     4    แห่ง

-  สถาบันพัฒนาเยาวสตรี   1              แห่ง

-  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  วิทยาเขตแม่สา   1     แห่ง

-  ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลแม่สา                   1     แห่ง


 สถาบันและองค์กรทางศาสนา 

-  วัด/สำนักสงฆ์             6              แห่ง

-  โบสถ์คริสต์                1              แห่ง


หน่วยสาธารณสุข 

-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล           1         แห่ง

ศูนย์สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน                     1         แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ  100


ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

-  จุดบริการประชาชนตำรวจชุมชน                   1          แห่ง

ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน            1          แห่ง


การให้บริการขั้นพื้นฐาน 

   การคมนาคม 
      การคมนาคมติดต่อระหว่างอำเภอและตำบลใกล้เคียง  ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 (เชียงใหม่ -  ฝาง)  และถนนลาดยาง รพช. ส่วนถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน   ส่วนใหญ่ เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งสร้างจากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล  กรมโยธาธิการ และโครงการพัฒนาจังหวัด

- ถนนลาดยาง                        33            สาย

- ถนนลูกรัง                           37            สาย

- ถนน คสม./คสล.                   55            สาย

- สะพานคอนกรีต                     44            แห่ง

- สะพานเหล็ก                         1              แห่ง

- สะพานไม้                            2              แห่ง

- รางระบายน้ำ                         37            สาย

- จุดระบายน้ำ                         19             จุด

- ประตูน้ำ                              42            จุด


 การไฟฟ้า 

 - จำนวน  6 หมู่บ้าน  ประชากรมีไฟฟ้าใช้  ประมาณ      100 %             

 แหล่งน้ำธรรมชาติ

-  บ่อน้ำตื้น                              382           แห่ง

-  บ่อน้ำบาดาล                          58             แห่ง

-  ประปาหมู่บ้าน                         9              แห่ง

-  ฝาย                                   3              แห่ง

-  ทำนบ                                  -             แห่ง

-  พนังกั้นน้ำ                             3              แห่ง


ทรัพยากรในพื้นที่ 

- จำนวนแม่น้ำที่ไหลผ่าน                2              สาย
-  คลองชลประทาน                      2              สาย   


มวลชนจัดตั้ง 

-  อปพร.                                          - กลุ่มอาสาพัฒนาชุมชน

-  อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)         -  กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน

กลุ่มแม่บ้าน                                     - กลุ่มสงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน

-  กลุ่มผู้สูงอายุ                                    -  กลุ่มพัฒนาสตรีประจำหมู่บ้าน (กพสม.)

-  กลุ่มเยาวชน                                     -  คณะกรรมการหมู่บ้าน

-  กลุ่มเกษตร                                      - กองทุนแม่ของแผ่นดิน

-  กลุ่มพลังแผ่นดิน                                 - สถาบันการเงินชุมชนต้นแบบ

-  กลุ่มวิสาหกิจชุมชน


ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น 

โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา  และหน้าที่ความรับผิดชอบ

1.  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

    - งานบริหารงานทั่วไป                        
    - งานบริหารงานบุคคล

    - งานนโยบายและแผน

    - งานกฎหมายและคดี

    - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

    - งานกิจการสภา อบต.

    - งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

    - งานส่งเสริมการเกษตร                          
    - งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

2.  กองคลัง

    -  งานการเงิน

    -  งานบัญชี

    - งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

    - งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

3. กองช่าง

    - งานก่อสร้าง

    - งานออกแบบและควบคุมอาคาร

    - งานประสานสาธารณูปโภค

    - งานผังเมือง

4. ส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

    -งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

    - งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน

    - งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

    - งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

    - งานกีฬาและนันทนาการ


2  อัตรากำลัง  

                                องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา  มีพนักงานและพนักงานจ้าง  รวมทั้งสิ้น  37  คน  แยกเป็น

ประเภท 

การศึกษา 

รวม 

 

ประถม 

ศึกษา

มัธยม/อาชีวะ 

ปริญญาตรี 

สูงกว่าปริญญาตรี 

 

 

ชาย 

หญิง 

ชาย

หญิง 

ชาย 

หญิง 

ชาย 

หญิง 

 

พนักงานส่วนตำบล

-

-

2

1

3

4

2

4

16

ลูกจ้างประจำ

-

-

-

-

-

1

-

-

1

พนักงานจ้าง

3

1

4

3

-

9

-

-

20

รวม

3

1

6

4

3

14

2

4

37

 

                               
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาในระยะเวลาที่ผ่านมา  

การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน

-    ดำเนินการปรับปรุง  ซ่อมแซม ก่อสร้าง  ถนนภายในหมู่บ้าน

-    ดำเนินการติดตั้ง ซ่อมแซมและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

-    ดำเนินการปรับปรุง  ซ่อมแซม ก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ  รางระบายน้ำ สะพาน

-    ดำเนินการก่อสร้างที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน

-    ดำเนินการก่อสร้างราวกันตก

-    ดำเนินการปูพื้นที่โดยใช้บล็อกคอนกรีตตัวหนอน

-    ดำเนินการก่อสร้างลานกีฬา

-    ดำเนินการปรับปรุง ต่อเติมศาลาเอนกประสงค์

-    ออกข้อบัญญัติ อบต.แม่สา เรื่อง กำหนดค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลนการก่อสร้าง
 หรือดัดแปลงอาคาร พ.ศ.2541

-    ออกข้อบัญญัติ อบต.แม่สา เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยน
 การใช้อาคารบางชนิดหรือ
บางประเภทในพื้นที่บางส่วนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา
 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2554

การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ

-     อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีประจำหมู่บ้าน (กพสม.)

-     อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน

-     อุดหนุนกองทุนแม่ของแผ่นดิน

-     ดำเนินโครงการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร

-     ออกข้อบัญญัติ อบต.แม่สา เรื่อง การเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียม
  ใบอนุญาตขายสุรา
และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนัน พ.ศ. 2542

-     ออกข้อบัญญัติ อบต.แม่สา เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2549

-     ออกข้อบัญญัติ อบต.แม่สาเรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2549

-     ออกข้อบัญญัติ อบต.แม่สา เรื่อง การลดหย่อนและการยกเว้นหรือลดภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2541

การดำเนินงานด้านสังคม

-      การจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ตำบลแม่สาต่อต้านยาเสพติด

-      การส่งเสริมกิจกรรมกีฬาภายในตำบล

-      การช่วยเหลือผู้ประสบภัย

-      สนับสนุน อปพร. เพื่อกิจกรรมดูแลรักษาความปลอดภัย

-      การจัดสวัสดิการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์

-      ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน

-      ดำเนินโครงการจัดเก็บขยะในพื้นที่รับผิดชอบ

-      ดำเนินโครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน

-      ดำเนินโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-      ดำเนินโครงการอบรมสัมมนาทัศนศึกษาและดูงานภายในประเทศของกลุ่มต่าง ๆ
   เช่น ผู้นำหมู่บ้าน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเยาวชน

-      ดำเนินโครงการขยายเวลาให้บริการประชาชนในวันเสาร์ อาทิตย์

-      ดำเนินโครงการภาษีเติมสุข

-      ดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลต่าง ๆ

-      ดำเนินโครงการก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา

-      ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ 5 รั้วของรัฐบาล

-      ดำเนินโครงการสานสายใยใส่ใจผู้พิการ

การดำเนินการด้านแหล่งน้ำ

-      การขุดลอกแหล่งน้ำตามธรรมชาติ  

-      ดำเนินการขยายเขตระบบประปาส่วนภูมิภาค ประปาหมู่บ้าน

-      ดำเนินการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพัง

การดำเนินงานด้านสาธารณสุข

-  ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่สาหลวงดำเนินการป้องกันโรคต่าง  ๆ เช่น โรคพิษสุนัขบ้า  

     โรคไข้เลือดออก  

                             -    อุดหนุนวัสดุอุปกรณ์ด้านสาธารณสุข

                             -    ออกข้อบัญญัติ อบต.แม่สา เรื่องควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.2541

การดำเนินงานด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

-      สนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่

-      จัดซื้ออาหารเสริม (นม)  ให้แก่โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่

-      จัดซื้ออาหารกลางวัน  ให้แก่โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่

-      ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

-      จัดงานประเพณีวัฒนธรรม  เช่น งานสงกรานต์  งานลอยกระทง ฯลฯ

การดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-       การปรับภูมิทัศน์ตำบลแม่สา

-       การจัดเก็บขยะ

-       ดำเนินโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 77 แสนต้น

-       ออกข้อบัญญัติ อบต.แม่สา เรื่อง การกำจัดปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2549

-       ออกข้อบัญญัติ อบต.แม่สา เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. 2550

พื้นที่ในตำบลแม่สา  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่

หมู่ที่ บ้าน                   จำนวนพื้นที่ (ไร่)       จำนวนพื้นที่ (ตร.กม.)

1 ศรีบุญเรือง                            962.50                     1.54

2 ท่าไคร้  3,950.00                  14.32

3 แม่สาหลวง                            1,421.25                    2.274

4 แม่สาน้อย                             712.50                         1.14

5 ดอนชัย                                656.25                          1.05

6 ท้องฝาย                               1,150.00                       10.84

รวม                                        8,852.50                      31.164