องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. และช่วงเวลาพักเที่ยงของวันทำการปกติ ตั้งแต่เวลา 12.00-13.00 น. และให้บริการในวันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์) ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. สำหรับอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชน

สายตรงนายก

ร้องทุจริต


อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย ปี 2564

E-Learning

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

คู่มือประชาชน

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

กองคลัง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/08/2556
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
114
เดือนนี้
1,250
เดือนที่แล้ว
3,172
ปีนี้
9,582
ปีที่แล้ว
35,958
ทั้งหมด
223,824
ไอพี ของคุณ
18.206.177.17
อำนาจหน้าที่
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม   จังหวัดเชียงใหม่
    อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562)
1. พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)
2. มีหน้าที่ต้องทำตามมาตรา 67 ดังนี้
    1) จัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบก
    2) การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
    3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
    4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    5) ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
    6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชนผู้สูงอายุและพิการ
    7) คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    8) บำรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
    9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย
3. มีหน้าที่ที่อาจทำกิจกรรมในเขต อบต.ตามมาตรา 68 ดังนี้
    1. ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
    2. ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
    3. ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
    4. ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
    5. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์
    6. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
    7. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
    8. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
    9. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.
    10. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
    11. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
    12. การท่องเที่ยว
    13. การผังเมือง

    อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น ไม่เป็นการตัดอำนาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง  กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐในอันที่จะอำเนินกิจการใดๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบล แต่ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบล่วงหน้าตามสมควรในกรณีนี้หากองค์การบริหารส่วนตำบลมีความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการดังกล่าว  ให้กระทรวง ทบวง  กรม  หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ  นำความเห็นขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประกอบการพิจารณาดำเนินกิจการนั้นด้วย
    เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของทางราชการในตำบล เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ
    องค์การบริหารส่วนตำบลอาจอกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  เพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บขยะและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้  แต่มีให้กำหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
    ในส่วนของการบริหารงานนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลมีการจัดแบ่งการบริหารงานออกเป็น สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล และส่วนต่างๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ตั้งขึ้น  โดยมีพนักงานส่วนตำบลเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน  และองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถขอให้ข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นไปดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชั่วคราวได้โดยไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิม  โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจอนุญาตได้ตามความจำเป็น  และในกรณีที่เป็นข้าราชการซึ่งไม่อยู่ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้กระทรวงมหาดไทยทำความตกลงกับหน่วยงานต้นสังกัดก่อนแต่งตั้ง
    นอกจากนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลอาจทำกิจการนอกเขตองค์การบริหารตำบลหรือร่วมกับสภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบล  องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อกระทำกิจกรรมร่วมกันได้  ทั้งนี้  เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบล  องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง  และกิจการนั้นเป็นกิจการที่จำเป็นต้องทำและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตน
    
    อำนาจหน้าที่ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
    พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น  พ.ศ.2542 กำหนดให้ อบต.มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา 16 ดังนี้
1.    การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
2.    การจัดให้มี และบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำ
3.    การจัดให้มีและควบคุมตลาด  ท่าเทียบเรือ  ท่าข้ามและที่จอดรถ
4.    การสาธารณูปโภค  และการก่อสร้างอื่นๆ
5.    การสาธารณูปการ
6.    การส่งเสริม  การฝึก  และการประกอบอาชีพ
7.    คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
8.    การส่งเสริมการท่องเที่ยว
9.    การจัดการศึกษา
10.    การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส
11.    การบำรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
12.    การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด  และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
13.    การจัดให้มี และบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
14.    การส่งเสริมกีฬา
15.    การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
16.    ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฏรในการพัฒนาท้องถิ่น
17.    การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
18.    การกำจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และน้ำเสีย
19.    การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
20.    การจัดให้มี  และควบคุมสุสาน  และฌาปนสถาน
21.    การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
22.    การจัดให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์
23.    การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ  และสาธารณสถานอื่นๆ
24.    การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้  ที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
25.    การผังเมือง
26.    การขนส่ง  และการวิศวกรรมจราจร
27.    การดูแลรักษาที่สาธารณะ
28.    การควบคุมอาคาร
29.    การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
30.    การรักษาความสงบเรียบร้อย  การส่งเสริมและสนับสนุน การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
31.    กิจอื่นใด ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

อำนาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการ
1.  สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลองแต่ละส่วนราชการ   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใด ในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบายแนวทาง  และแผนการ ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยแบ่งงานรับผิดชอบออก  ดังนี้

1.1  งานบริหารงานทั่วไป
-    งานสารบรรณ   
-    งานบริหารงานบุคคล  
-    งานการเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
-    งานตรวจสอบภายใน
-    งานประชาสัมพันธ์

1.2  งานนโยบายและแผน        
-    งานนโยบายและแผน  
-    งานวิชาการ
-    งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์
-    งานงบประมาณ

1.3   งานกฎหมายและคดี
-    งานกฎหมายและคดี
-    งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
-    งานข้อบัญญัติและระเบียบ
 
1.4  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-    งานอำนวยการ
-    งานป้องกัน
-    งานฟื้นฟู
 
1.5  งานกิจการสภา อบต.
-    งานระเบียบข้อบังคับประชุม
-    งานการจัดการประชุม
-    งานอำนวยการและประสานงาน

1.6  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-    งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
-    งานสุขาภิบาลทั่วไป
-    งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ
-    งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
-    งานส่งเสริมคุณภาพและสาธารณะสุข
-    งานป้องกันยาเสพติด
-    งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ
-    งานรักษาความสะอาด
-    งานกำจัดขยะและน้ำเสีย
-    งานส่งเสริมและเผยแพร่

1.7  งานส่งเสริมการเกษตร
-    งานวิชาการเกษตร
-    งานเทคโนโลยีทางการเกษตร
-    งานส่งเสริมปศุสัตว์
-    งานข้อมูลวิชาการ
-    งานบำบัดน้ำเสีย
-    งานควบคุมและป้องกันโรคระบาด        

1.8  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
-    สงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา  ผู้พิการและผู้ป่วยโรคเอดส์
-    การวางแผนสถิติด้านสังคมสงเคราะห์
-    การบริการสาธารณะ
-    งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
-    ศูนย์เยาวชนและการกีฬา

1.9  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
-    ฝึกอบรมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
-    พัฒนาศักยภาพกลุ่ม
-    ส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพ

    2.  กองคลัง   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย  การรับ  การนำส่งเงิน  การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงินการตรวจสอบใบสำคัญ ฏีกางานเกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้าง  ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน  ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมายโดยแบ่งงานรับผิดออกดังนี้

2.1  งานการเงิน               
-    งานการเงิน
-    งานรับเงิน
-    เบิกจ่ายเงิน
-    งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
-    งานเก็บรักษาเงิน

2.2  งานการบัญชี
-    งานการบัญชี
-    งานทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน
-    งานงบการเงินและงบทดลอง
-    งานแสดงฐานะทางการเงิน                    

2.3  งานการพัฒนาและจัดเก็บรายได้             
-    งานภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
-    งานพัฒนารายได้
-    งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
-    งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้

2.4  งานการทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ                    
-    งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
-    งานพัสดุ
-    งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์
                        
    3. กองช่าง  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ  ออกแบบ  การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง   งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง       การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกล และยานพาหนะ  งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมายโดยแบ่งงานรับผิดชอบออกเป็น  ดังนี้
                   
3.1 งานการก่อสร้าง
-    งานก่อสร้างและบูรณะถนน
-    งานก่อสร้างสะพาน  เขื่อนทดน้ำ
-    งานข้อมูลก่อสร้าง

3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร                
-    งานประเมินราคา
-    งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
-    งานออกแบบและบริการข้อมูล

3.3  งานประสานสาธารณูปโภค                   
-    งานประสานกิจการประปา
-    งานไฟฟ้าสาธารณะ
-    งานระบายน้ำ           

3.4  งานผังเมือง
-    งานสำรวจและแผนที่
-    งานวางผังพัฒนาเมือง
-    งานควบคุมทางผังเมือง   
                                   
4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา    งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน    งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นและงานกีฬาและนันทนาการ ที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษาและงานอื่น ๆ   ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งงานรับผิดชอบออกเป็น  ดังนี้
          
4.1  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
-    การบริหารการศึกษา
-    การวางแผนและสถิติ
-    งานบริหารงานบุคคล บุคลากรทางการศึกษา

4.2  งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน                   
-    กิจกรรมเด็กและเยาวชน
-    ส่งเสริมการศึกษา

4.3  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                   
-    งานข้อมูลพัฒนาการเด็ก
-    งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
-    งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-    งานติดตามและประเมินผล

4.4  งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
-    ส่งเสริมการศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
-    อนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุ
-    ภูมิปัญญาชาวบ้าน
-    งานประเพณีท้องถิ่น

4.5  งานกีฬาและนันทนาการ
-    การส่งเสริมกิจกรรมกีฬา