ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา โทร.053-298047,053-862534
สายตรงนายก


อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย ปี 2564

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

คู่มือประชาชน

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/08/2556
วันนี้
63
เมื่อวานนี้
58
เดือนนี้
2,139
เดือนที่แล้ว
2,542
ปีนี้
27,256
ปีที่แล้ว
52,387
ทั้งหมด
205,540
ไอพี ของคุณ
3.235.137.159
ลำดับรายการวันที่
1คู่มือการตรวจรับพัสดุ และควบคุมงานก่อสร้าง18 ธ.ค. 2562
2รายงานผลการดำเนินการตามแผนส่งเสริมสินัยคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 25623 ต.ค. 2562
3วันลาพนักงานส่วนท้องถิ่น20 ก.ย. 2562
4ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกั1 ส.ค. 2562
5แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ1 ส.ค. 2562
6พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.25621 ส.ค. 2562
7ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 255522 มิ.ย. 2562
8พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 254220 พ.ค. 2562
9กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส12 เม.ย. 2562
10คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ8 ม.ค. 2562
11พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 256018 ธ.ค. 2561
12แผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น 9 ต.ค. 2561
13คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น5 ต.ค. 2561
14แผนอัตรากำลัง3ปี7 ก.ค. 2560
15test5 ก.ค. 2560
16คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถ10 เม.ย. 2560
17ประกาศใช้แผนกำลัง-3-ปี17 มี.ค. 2559
18แผนการเสริมสร้างวินัย18 ต.ค. 2558
19นโยบายจริยธรรมแม่สา15 ต.ค. 2558
20นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี-อบต.แม่สา15 ต.ค. 2558

12  >> >|