องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. และช่วงเวลาพักเที่ยงของวันทำการปกติ ตั้งแต่เวลา 12.00-13.00 น. และให้บริการในวันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์) ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. สำหรับอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชน

สายตรงนายก

ร้องทุจริต


อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย ปี 2564

E-Learning

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

คู่มือประชาชน

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

กองคลัง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/08/2556
วันนี้
110
เมื่อวานนี้
87
เดือนนี้
1,136
เดือนที่แล้ว
3,172
ปีนี้
9,468
ปีที่แล้ว
35,958
ทั้งหมด
223,710
ไอพี ของคุณ
18.206.177.17
ลำดับรายการวันที่
1แนวทางการจัดทำร่างขอบเขตของงาน5 พ.ย. 2563
2แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 5 มี.ค. 2563
3ตัวอย่างการทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น5 มี.ค. 2563
4คู่มือการตรวจรับพัสดุ และควบคุมงานก่อสร้าง18 ธ.ค. 2562
5รายงานผลการดำเนินการตามแผนส่งเสริมสินัยคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 25623 ต.ค. 2562
6วันลาพนักงานส่วนท้องถิ่น20 ก.ย. 2562
7ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกั1 ส.ค. 2562
8แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ1 ส.ค. 2562
9พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.25621 ส.ค. 2562
10ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 255522 มิ.ย. 2562
11พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 254220 พ.ค. 2562
12กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส12 เม.ย. 2562
13คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ8 ม.ค. 2562
14พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 256018 ธ.ค. 2561
15แผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น 9 ต.ค. 2561
16คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น5 ต.ค. 2561
17คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์3 ต.ค. 2561
18คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ3 ต.ค. 2561
19คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น3 ต.ค. 2561
20คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 1 ต.ค. 2561

12  >> >|