ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา โทร.053-298047,053-862534
สายตรงนายก


อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

คู่มือประชาชน

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/08/2556
วันนี้
117
เมื่อวานนี้
111
เดือนนี้
2,822
เดือนที่แล้ว
4,752
ปีนี้
30,962
ปีที่แล้ว
41,126
ทั้งหมด
156,859
ไอพี ของคุณ
54.174.43.27
ลำดับรายการวันที่
1รัฐธรรมนูญ 256026 ก.ย. 2561
2ระเบียบว่าด้วยข้อบังการประชุมสภาท้องถิ่น26 ก.ย. 2561
3ระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น26 ก.ย. 2561
4ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 256026 ก.ย. 2561
5พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติทางปกครอง26 ก.ย. 2561
6พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น26 ก.ย. 2561
7พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.254526 ก.ย. 2561
8พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี26 ก.ย. 2561
9พรบสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล26 ก.ย. 2561
10พรบ.สาธารณสุข 253526 ก.ย. 2561
11พรบ.จัดตั้งศาลปกครอง26 ก.ย. 2561
12พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ26 ก.ย. 2561
13พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 256026 ก.ย. 2561
14กฎกระทรวง 7 ฉบับ26 ก.ย. 2561

1