องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. และช่วงเวลาพักเที่ยงของวันทำการปกติ ตั้งแต่เวลา 12.00-13.00 น. และให้บริการในวันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์) ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. สำหรับอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชน

สายตรงนายก

ร้องทุจริต


อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย ปี 2564

E-Learning

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

คู่มือประชาชน

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

กองคลัง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/08/2556
วันนี้
140
เมื่อวานนี้
87
เดือนนี้
426
เดือนที่แล้ว
2,654
ปีนี้
5,586
ปีที่แล้ว
35,958
ทั้งหมด
219,828
ไอพี ของคุณ
3.239.33.139
ลำดับรายการวันที่
1พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.265212 มี.ค. 2562
2พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.252826 ก.ย. 2561
3พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.254226 ก.ย. 2561
4พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.254026 ก.ย. 2561
5พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.249626 ก.ย. 2561
6รัฐธรรมนูญ 256026 ก.ย. 2561
7ระเบียบว่าด้วยข้อบังการประชุมสภาท้องถิ่น26 ก.ย. 2561
8ระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น26 ก.ย. 2561
9ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 256026 ก.ย. 2561
10พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติทางปกครอง26 ก.ย. 2561
11พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น26 ก.ย. 2561
12พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.254526 ก.ย. 2561
13พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี26 ก.ย. 2561
14พรบสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล26 ก.ย. 2561
15พรบ.สาธารณสุข 253526 ก.ย. 2561
16พรบ.จัดตั้งศาลปกครอง26 ก.ย. 2561
17พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ26 ก.ย. 2561
18พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 256026 ก.ย. 2561
19กฎกระทรวง 7 ฉบับ26 ก.ย. 2561

1