ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา โทร.053-298047,053-862534
สายตรงนายก


อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย ปี 2563

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

คู่มือประชาชน

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/08/2556
วันนี้
96
เมื่อวานนี้
119
เดือนนี้
378
เดือนที่แล้ว
3,288
ปีนี้
10,578
ปีที่แล้ว
52,387
ทั้งหมด
188,862
ไอพี ของคุณ
3.83.188.254
ลำดับรายการวันที่
1พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.265212 มี.ค. 2562
2รัฐธรรมนูญ 256026 ก.ย. 2561
3ระเบียบว่าด้วยข้อบังการประชุมสภาท้องถิ่น26 ก.ย. 2561
4ระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น26 ก.ย. 2561
5ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 256026 ก.ย. 2561
6พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติทางปกครอง26 ก.ย. 2561
7พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น26 ก.ย. 2561
8พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.254526 ก.ย. 2561
9พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี26 ก.ย. 2561
10พรบสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล26 ก.ย. 2561
11พรบ.สาธารณสุข 253526 ก.ย. 2561
12พรบ.จัดตั้งศาลปกครอง26 ก.ย. 2561
13พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ26 ก.ย. 2561
14พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 256026 ก.ย. 2561
15กฎกระทรวง 7 ฉบับ26 ก.ย. 2561

1