องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. และช่วงเวลาพักเที่ยงของวันทำการปกติ ตั้งแต่เวลา 12.00-13.00 น. และให้บริการในวันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์) ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. สำหรับอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชน

สายตรงนายก

ร้องทุจริต


อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย ปี 2564

E-Learning

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

คู่มือประชาชน

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

กองคลัง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/08/2556
วันนี้
110
เมื่อวานนี้
87
เดือนนี้
1,136
เดือนที่แล้ว
3,172
ปีนี้
9,468
ปีที่แล้ว
35,958
ทั้งหมด
223,710
ไอพี ของคุณ
18.206.177.17
ลำดับรายการวันที่
1สรุปรายงานประชุม เรื่องการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2564 5 เม.ย. 2564
2รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง ของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ประจำปีงบประมาณ 25645 ต.ค. 2563
3มาตรการป้องกันการรับสินบน8 เม.ย. 2563
4สรุปรายงานประชุมให้ความรู้เรื่อง พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 15 ม.ค. 2563
5เจตนารมณ์การป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น21 ต.ค. 2562
6เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา21 ต.ค. 2562
7รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ 3 ต.ค. 2562
8มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ19 มิ.ย. 2562
9คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัิงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน27 พ.ค. 2562
10สรุปรายงานประชุมให้ความรู้เรื่อง พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ11 ม.ค. 2562
11คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา10 ม.ค. 2562
12มาตรการการใช้ดุลพินิจและอำนาจหน้าที่7 ม.ค. 2562
13มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม11 ธ.ค. 2561
14มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ11 ธ.ค. 2561
15เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเผยแพร่ข้อมูลติดต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์11 ธ.ค. 2561
16มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง11 ต.ค. 2561
17เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้11 ต.ค. 2561
18เจตนารมณ์การป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น2 ต.ค. 2561
19เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา2 ต.ค. 2561
20มาตรการและกรอบแนวทางการดาเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง1 ต.ค. 2561

12  >> >|