องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. และช่วงเวลาพักเที่ยงของวันทำการปกติ ตั้งแต่เวลา 12.00-13.00 น. และให้บริการในวันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์) ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. สำหรับอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชน

สายตรงนายก


อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย ปี 2564

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

คู่มือประชาชน

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/08/2556
วันนี้
36
เมื่อวานนี้
55
เดือนนี้
1,511
เดือนที่แล้ว
2,260
ปีนี้
1,511
ปีที่แล้ว
35,958
ทั้งหมด
215,753
ไอพี ของคุณ
3.236.156.34
ลำดับรายการวันที่
1มาตรการป้องกันการรับสินบน8 เม.ย. 2563
2สรุปรายงานประชุมให้ความรู้เรื่อง พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 15 ม.ค. 2563
3เจตนารมณ์การป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น21 ต.ค. 2562
4เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา21 ต.ค. 2562
5รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ 3 ต.ค. 2562
6มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ19 มิ.ย. 2562
7คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัิงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน27 พ.ค. 2562
8สรุปรายงานประชุมให้ความรู้เรื่อง พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ11 ม.ค. 2562
9คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา10 ม.ค. 2562
10มาตรการการใช้ดุลพินิจและอำนาจหน้าที่7 ม.ค. 2562
11มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม11 ธ.ค. 2561
12มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ11 ธ.ค. 2561
13เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเผยแพร่ข้อมูลติดต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์11 ธ.ค. 2561
14มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง11 ต.ค. 2561
15เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้11 ต.ค. 2561
16เจตนารมณ์การป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น2 ต.ค. 2561
17เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา2 ต.ค. 2561
18มาตรการและกรอบแนวทางการดาเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง1 ต.ค. 2561
19จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียนและมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ16 พ.ค. 2561
20ประกาศช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์1 ต.ค. 2558

1