องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. และช่วงเวลาพักเที่ยงของวันทำการปกติ ตั้งแต่เวลา 12.00-13.00 น. และให้บริการในวันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์) ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. สำหรับอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชน

สายตรงนายก

ร้องทุจริต


อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย ปี 2564

E-Learning

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

คู่มือประชาชน

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

กองคลัง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/08/2556
วันนี้
135
เมื่อวานนี้
87
เดือนนี้
426
เดือนที่แล้ว
2,654
ปีนี้
5,586
ปีที่แล้ว
35,958
ทั้งหมด
219,828
ไอพี ของคุณ
3.239.33.139


โครงการทัศนศึกษานอกห้องเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่สา,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

วันอังคาร ที่ 22 กันยายน 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่สา สังกัดกองการศึกษาฯ ได้จัดโครงการทัศนศึกษานอกห้องเรียน ณ ไร่พอเพียง ศูนย์เรียนรู้ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 10 บ้านโฮ่งนอก ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงและเด็กได้พัฒนาทักษะทางสังคมในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

23 กันยายน 2563

กิจกรรมโครงการพัฒนาต้นแบบการจัดการสุขภาพเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

วันศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2563 โรงพยาบาลนครพิงค์ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่สา จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่สา สังกัดกองการศึกษาฯ ในหัวข้อเรื่อง การดูแลรักษาสุขภาพช่องปาก/การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก/การส่งเสริมโภชนาการเด็ก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  นายสมทบ  นันทะเสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา เป็นประธานในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

18 กันยายน 2563

ทัศนศึกษานอกห้องเรียน ครั้งที่ 1,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

วันที่ 16 กันยายน 2563  นำโดย ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ/ครู/เจ้าหน้าที่กองการศึกษาฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่สา สังกัดกองการศึกษาฯ นำเด็กทัศนศึกษานอกห้องเรียน ณ อุทยานดาราศาสตร์ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ตรงให้เด็กที่เพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียนและให้เด็กมีความรู้และประสบการณ์อย่างกว้างขว้างช่วยส่งเสริมพัฒนาการ ด้านสติปัญญาให้แกเด็ก

16 กันยายน 2563

โครงการอุ่นไอรัก จากแม่สู่ลูก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่สา,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

วันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่สา จะกิจกรรมโครงการอุ่นไอรัก จากแม่สู่ลูก ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี นายสมทบ นันทะเสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา เป็นประธานในการจัดโครงการอุ่นไอรัก จากแม่สู่ลูก พร้อมผอ.กองคลัง  ผอ.กองการศึกษา  หัวหน้าสำนักปลัด และเจ้าหน้าที่กองการศึกษา  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา เข้าร่วมการกิจกรรมในครั้งนี้ 

11 สิงหาคม 2563

โครงการเยี่ยมบ้าน,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

วันที่ 20 - 24 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่กองการศึกษา/ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่สาออกเยี่ยมเด็กนักเรียนพร้อมแจกใบงาน เพื่อดูแลความเป็นอยู่และการเลี้ยงลูกเด็กของผู้ปกครองในช่วยปิดภาคเรียน

05 สิงหาคม 2563

โครงการไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่สาประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฏาคม พ.ศ. 2563  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่สา สังกัดกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา จัดโครงการไหว้ครูประจำปี 2563 

05 สิงหาคม 2563

ตรวจสุขภาพเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่สา,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

ในวันที่ 20 - 24 กรกฏาคม พ.ส. 2563  เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลนครพิงค์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่สาตรวจสุขภาพฟันและตรวจประเมินพัฒนาการเด็กเปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่สา สังกัดกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา

05 สิงหาคม 2563

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่สา สังกัดกองการศึกษาฯ จัดกิจกรรมมอบวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2562,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 มีนาคม 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่สา สังกัดกองการศึกษาฯ จัดกิจกรรมมอบวุฒิบัตรให้กับเด็กชั้นอนุบาล 3 จำนวน 19 คน โดย ท่านนายกสบทบ  นันทะเสน เป็นประธาน และมีคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเข้าร่วมกิจกรรมมอบวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

19 มีนาคม 2563

โครงการละอ่อนน้อยสดใส  ปลอดภัยจากมลพิษ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

วัน เสาร์ ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่สา สังกองการศึกษาฯ จัดโครงการละอ่อนน้อยสดใส ปลอดภัยจากมลพิษ  ได้รับงบสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา โดยจัดอบรมให้ความรู้ ให้กับ ครู/ผู้ดูแลเด็ก/ผู้ปกครอง ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่สา

02 มีนาคม 2563

โครงการปลอดภัย เราเลือกได้,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

วัน เสาร์ ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่สา สังกัดกองการศึกษาฯ จัดโครงการปลอดภัย เราเลือกได้ โดยจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับ ครู/ผู้ดูแลเด็ก/ผู้ปกครอง ในเรื่องวินัยจราจร

02 มีนาคม 2563

โครงการละอ่อนน้อยสดใส ปลอดภัยจากมลพิษ ศพด.ตำบลแม่สา ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

โครงการละอ่อนน้อยสดใส ปลอดภัยจากมลพิษ ศพด.ตำบลแม่สา วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา

29 กุมภาพันธ์ 2563

โครงการ "ละอ่อนน้อยสดใส ปลอดภัยจากมลพิษ" และโครงการ "ปลอดภัย เราเลือกได้,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

โครงการ "ละอ่อนน้อยสดใส ปลอดภัยจากมลพิษ" และโครงการ "ปลอดภัย เราเลือกได้ (Safety Delivered)

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 อบต.แม่สา โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่สา กองการศึกษาฯ จัดกิจกรรมอบรมโครงการ "ละอ่อนน้อยสดใส ปลอดภัยจากมลพิษ" และโครงการ "ปลอดภัย เราเลือกได้ (Safety Delivered) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองของเด็กนักเรียน ศพด.ตำบลแม่สา เพื่อช่วยส่งเสริมความรู้และเป็นการป้องกันดูแลบุตรหลานของท่านให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรง

29 กุมภาพันธ์ 2563

หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ข้าวมหัศจรรย์,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

วันที่ 3 -7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่สา จัดหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ข้าวมหัศจรรย์ ให้กับเด็กโดยจัดกิจกรรมการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ที่ลงมือปฏิบัติจริง เช่น วิธีการหุงข้าวสวย การทำดอกข้าวตอก การทำดอกข้าวเหนียวให้กับเด็กภายในศูนย์ฯ

13 กุมภาพันธ์ 2563

หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ผักผลไม้,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่สา จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ เรื่อง ผักผลไม้  โดยการลงมือปฏิบัติจริง การทำน้ำมะนาว,การบวชฟักทอง และงานประดิษฐ์ ทำผักคะน้าและกะหล่ำปลี,ดอกหล่ำดอก จำลอง

31 มกราคม 2563

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่สา,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่สา เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา โดยนำเด็กแสดงและจัดซุ้มกิจกรรมให้กับเด็กๆภายในงาน

13 มกราคม 2563

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (17 รายการ)