ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา โทร.053-298047,053-862534
สายตรงนายก


อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

คู่มือประชาชน

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/08/2556
วันนี้
80
เมื่อวานนี้
127
เดือนนี้
2,382
เดือนที่แล้ว
3,243
ปีนี้
37,770
ปีที่แล้ว
41,126
ทั้งหมด
163,667
ไอพี ของคุณ
35.175.191.150
น.ส.พวงพลอย สังวาลย์ทอง
หัวหน้าสำนักปลัด


น.ส. กิตติสุดา นนทรีย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


น.ส. สุพรรณี ทิพจร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสุนทรี ฟองใหล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวสุรีย์พร ญาศรี
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


นางสาวกรรณิการ์ เสลาสุวรรณ
นิติกรปฏิบัติการ


นายดุษิต ผ่องแล
จ.พ.ง ป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยชำนาญงาน


น.ส. เดือนฉาย ทรายแก้ว
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางนงนุช สมแก้ว
นักจัดการงานทั่วไป


นางธิดา อินทรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวณัฐชยา บูรณ์สม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายสมพร ยุยง
พนักงานขับรถยนต์


นายชัยภรณ์ ฉัตรเงิน
พนักงานดับเพลิง


นายมงคล นิคม
พนักงานดับเพลิง


นายสมศักดิ์ กันธะวงษ์
คนงานประจำรถขยะ


นายสมควร บัวรัตน์
คนงานประจำรถขยะ


นายสว่าง บัวรมย์
คนงานประจำรถขยะ


นางเอ้ย พรมนาค
นักการภารโรง


นางสาวมัญชรี ยอดดี
คนงานทั่วไป