ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา โทร.053-298047,053-862534
สายตรงนายก


ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

คู่มือประชาชน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/08/2556
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
132
เดือนนี้
2,055
เดือนที่แล้ว
2,999
ปีนี้
19,191
ปีที่แล้ว
31,805
ทั้งหมด
103,962
ไอพี ของคุณ
23.20.223.212


อำนาจหน้าที่สำนักปลัด

น.ส.พวงพลอย สังวาลย์ทอง
หัวหน้าสำนักปลัด


น.ส. กิตติสุดา นนทรีย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


น.ส. สุพรรณี ทิพจร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสุนทรี ฟองใหล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวสุรีย์พร ญาศรี
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


นางสาวกรรณิการ์ เสลาสุวรรณ
นิติกรปฏิบัติการ


นายดุษิต ผ่องแล
จ.พ.ง ป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยชำนาญงาน


น.ส. เดือนฉาย ทรายแก้ว
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางนงนุช สมแก้ว
นักจัดการงานทั่วไป


นางธิดา อินทรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวณัฐชยา บูรณ์สม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายสมพร ยุยง
พนักงานขับรถยนต์


นายชัยภรณ์ ฉัตรเงิน
พนักงานดับเพลิง


นายมงคล นิคม
พนักงานดับเพลิง


นายสมศักดิ์ กันธะวงษ์
คนงานประจำรถขยะ


นายสมควร บัวรัตน์
คนงานประจำรถขยะ


นายสว่าง บัวรมย์
คนงานประจำรถขยะ


นางเอ้ย พรมนาค
นักการภารโรง


นางสาวมัญชรี ยอดดี
คนงานทั่วไป


อำนาจหน้าที่ สำนักปลัด


บทบาทและหน้าที่ของสำนักปลัด    

               สำนักปลัดเทศบาล  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดเป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบาย  แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล  โดยมีหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชา พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง  และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักปลัดเทศบาล   มีการแบ่งโครงสร้างส่วนราชการออกเป็น 1 ฝ่าย 8 งาน คือ  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  และงานต่างๆ ดังนี้

1.งานบุคลากร   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

     -  งานการขอกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน  การจัดระบบงาน การสรรหา การสอบ การบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย 
        การเลื่อนเงินเดือน การเลื่อนตำแหน่ง  การทะเบียนประวัติ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
     -  งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง และงานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล
     -  งานการขอรับบำเหน็จ บำนาญ และเงินทดแทน
     -  งานเกี่ยวกับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเครื่องราชต่างๆ ของพนักงานเทศบาล
     -  งานเกี่ยวกับสวัสดิการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
     -  งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม การประชุม สัมมนา การศึกษาและดูงานการศึกษาต่อ  การขอรับทุนการศึกษา การขอรับ
     -  งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ
     -  งานเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ธรรมาภิบาล และการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
     -  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

2. งานธุรการ   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

     -  งานธุรการ และงานสารบรรณต่างๆ
     -  งานเลขานุการ งานประชุมสภาเทศบาล  และการประชุมอื่นๆ พร้อมบันทึกรายงานการประชุม
     -  งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
     -  งานการตรวจสอบ   แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
     -  งานรับเรื่องร้องเรียน  และร้องทุกข์
     -  งานเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
     -  งานเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ธรรมาภิบาล  และการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
     -  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


3. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน    มีหน้าที่เกี่ยวกับ

     -  งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน เพื่อเสนอแนะ เพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย
     -  งานจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล และแผนงานหรือโครงการอื่นๆ
     -  งานจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และเทศบัญญัติอื่นๆ และการขออนุมัติดำเนินการตามเทศบัญญัติ
     -  งานกิจการสภาเทศบาล
     -  งานเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ธรรมาภิบาล และการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
     -  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

4. งานนิติการ     มีหน้าที่เกี่ยวกับ

     -  งานด้านกฎหมายและเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย
     -  งานพิจารณาตรวจสอบร่างเทศบัญญัติ  และการขออนุมัติดำเนินการตาม เทศบัญญัติก่อนการบังคับใช้
     -  งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระทำละเมิดเทศบัญญัติ
     -  งานสอบสวน ตรวจสอบ พิจารณา การดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาลและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์
     -  งานดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
     -  งานนิติกรรมสัญญา  รวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
     -  งานเกี่ยวกับการจัดทำคำสั่งต่างๆ
     -  งานเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
     -  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

5. งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

6. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     มีหน้าที่เกี่ยวกับ

     -  งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
     -  งานป้องกันและระงับอัคคีภัย
     -  งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดำเนินการตามระเบียบ
        เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยธรรมชาติและ สาธารณภัยอื่น  เช่น  อุทกภัย  วาตภัย
     -  งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่าง ๆ
     -  งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     -  งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน
     -  งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     -  งานเกี่ยวกับการกู้ภัยต่างๆ
     -  งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

7. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

    - ปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัย ให้บริการเยี่ยมเยียนตรวจสุขภาพร่างกาย 
    - ให้คำแนะนำช่วยเหลือสงเคราะห์ให้ภูมิคุ้มกันแก่ผู้ป่วย 
       หรือประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 
    - ด้านงานอนามัยแม่และเด็ก งานทันตสาธารณสุข การควบคุมป้องกันโรค
      หรืองานทางระบาดวิทยา
    - การสนับสนุนส่งเสริมการให้บริการสาธารณสุขแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง