องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. และช่วงเวลาพักเที่ยงของวันทำการปกติ ตั้งแต่เวลา 12.00-13.00 น. และให้บริการในวันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์) ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. สำหรับอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชน

สายตรงนายก

ร้องทุจริต


อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย ปี 2564

E-Learning

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

คู่มือประชาชน

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

กองคลัง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/08/2556
วันนี้
16
เมื่อวานนี้
114
เดือนนี้
1,250
เดือนที่แล้ว
3,172
ปีนี้
9,582
ปีที่แล้ว
35,958
ทั้งหมด
223,824
ไอพี ของคุณ
18.206.177.17
น.ส.พวงพลอย สังวาลย์ทอง
หัวหน้าสำนักปลัด


น.ส. กิตติสุดา นนทรีย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


น.ส. สุพรรณี ทิพจร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสุนทรี ฟองใหล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวสุรีย์พร ญาศรี
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


นางสาวกรรณิการ์ พุทธา
นิติกรปฏิบัติการ


นายดุษิต ผ่องแล
จ.พ.ง ป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยชำนาญงาน


น.ส. เดือนฉาย ทรายแก้ว
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางนงนุช สมแก้ว
นักจัดการงานทั่วไป


นางธิดา อินทรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวณัฐชยา บูรณ์สม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายชัยภรณ์ ฉัตรเงิน
พนักงานดับเพลิง


นายมงคล นิคม
พนักงานดับเพลิง


นายสมศักดิ์ กันธะวงษ์
คนงานประจำรถขยะ


นายสมควร บัวรัตน์
คนงานประจำรถขยะ


นายธัชพล เทือกไชยคำ
คนงานประจำรถขยะ


นางเอ้ย พรมนาค
นักการภารโรง


นางสาวมัญชรี ยอดดี
พนักงานประชาสัมพันธ์


นางสาว วรารัตน์ เผ่าปัญญา
พนักงานธุรการ


นายอนุชิต อินทรส
คนงานทั่วไป