ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา โทร.053-298047,053-862534
สายตรงนายก


อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย ปี 2564

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

คู่มือประชาชน

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/08/2556
วันนี้
69
เมื่อวานนี้
58
เดือนนี้
2,139
เดือนที่แล้ว
2,542
ปีนี้
27,256
ปีที่แล้ว
52,387
ทั้งหมด
205,540
ไอพี ของคุณ
3.235.137.159
น.ส.พวงพลอย สังวาลย์ทอง
หัวหน้าสำนักปลัด


น.ส. กิตติสุดา นนทรีย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


น.ส. สุพรรณี ทิพจร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสุนทรี ฟองใหล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวสุรีย์พร ญาศรี
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


นางสาวกรรณิการ์ เสลาสุวรรณ
นิติกรปฏิบัติการ


นายดุษิต ผ่องแล
จ.พ.ง ป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยชำนาญงาน


น.ส. เดือนฉาย ทรายแก้ว
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางนงนุช สมแก้ว
นักจัดการงานทั่วไป


นางธิดา อินทรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวณัฐชยา บูรณ์สม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายสมพร ยุยง
พนักงานขับรถยนต์


นายชัยภรณ์ ฉัตรเงิน
พนักงานดับเพลิง


นายมงคล นิคม
พนักงานดับเพลิง


นายสมศักดิ์ กันธะวงษ์
คนงานประจำรถขยะ


นายสมควร บัวรัตน์
คนงานประจำรถขยะ


นายธัชพล เทือกไชยคำ
คนงานประจำรถขยะ


นางเอ้ย พรมนาค
นักการภารโรง


นางสาวมัญชรี ยอดดี
คนงานทั่วไป


นางสาว วรารัตน์ เผ่าปัญญา
คนงานทั่วไป