องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. และช่วงเวลาพักเที่ยงของวันทำการปกติ ตั้งแต่เวลา 12.00-13.00 น. และให้บริการในวันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์) ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. สำหรับอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชน

สายตรงนายก


อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย ปี 2564

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

คู่มือประชาชน

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/08/2556
วันนี้
37
เมื่อวานนี้
55
เดือนนี้
1,511
เดือนที่แล้ว
2,260
ปีนี้
1,511
ปีที่แล้ว
35,958
ทั้งหมด
215,753
ไอพี ของคุณ
3.236.156.34
น.ส.พวงพลอย สังวาลย์ทอง
หัวหน้าสำนักปลัด


น.ส. กิตติสุดา นนทรีย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


น.ส. สุพรรณี ทิพจร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสุนทรี ฟองใหล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวสุรีย์พร ญาศรี
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


นางสาวกรรณิการ์ เสลาสุวรรณ
นิติกรปฏิบัติการ


นายดุษิต ผ่องแล
จ.พ.ง ป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยชำนาญงาน


น.ส. เดือนฉาย ทรายแก้ว
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางนงนุช สมแก้ว
นักจัดการงานทั่วไป


นางธิดา อินทรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวณัฐชยา บูรณ์สม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายสมพร ยุยง
พนักงานขับรถยนต์


นายชัยภรณ์ ฉัตรเงิน
พนักงานดับเพลิง


นายมงคล นิคม
พนักงานดับเพลิง


นายสมศักดิ์ กันธะวงษ์
คนงานประจำรถขยะ


นายสมควร บัวรัตน์
คนงานประจำรถขยะ


นายธัชพล เทือกไชยคำ
คนงานประจำรถขยะ


นางเอ้ย พรมนาค
นักการภารโรง


นางสาวมัญชรี ยอดดี
คนงานทั่วไป


นางสาว วรารัตน์ เผ่าปัญญา
คนงานทั่วไป