องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. และช่วงเวลาพักเที่ยงของวันทำการปกติ ตั้งแต่เวลา 12.00-13.00 น. และให้บริการในวันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์) ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. สำหรับอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชน

สายตรงนายก


อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย ปี 2564

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

คู่มือประชาชน

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/08/2556
วันนี้
72
เมื่อวานนี้
95
เดือนนี้
2,902
เดือนที่แล้ว
2,972
ปีนี้
33,592
ปีที่แล้ว
52,387
ทั้งหมด
211,876
ไอพี ของคุณ
3.216.79.60


อบต.แม่สาขอประชาสัมพันธ์การกำหนดสถานที่ จำนวน หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

โดยเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 จึงขอประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งทราบโดยทั่วกัน

12 พฤศจิกายน 2563

รายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th
28 ตุลาคม 2563

ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

28 สิงหาคม 2563

รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา (ค่าตอบแทนเดือนละ 5,000 บาท),องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

โดยมีหน้าที่ให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง ด้านอนามัยพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพและกายภาพบำบัดตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
2. มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ตำบลแม่สา
3. ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ในหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
เอกสารหลักฐานการรับสมัคร
1. ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
2. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
3. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
ท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อยื่นความประสงค์ด้วยตนเองได้ พร้อมใบสมัคร+หลักฐานเอกสารยื่นพร้อมสมัครตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ณ งานสาธารณสุขและสิงแวดล้อม อบต.แม่สา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 5 สิงหาคม 2563

03 สิงหาคม 2563

การประชุมประชาคมตำบลแม่สา ประจำปี 2563 เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 อบต.แม่สา นำโดยนายสมทบ นันทะเสน นายก อบต.แม่สา เป็นประธานในการเปิดประชุมประชาคมตำบลแม่สา ประจำปี 2563 ร่วมกับสมาชิกสภา ผู้นำชุมชนแต่ละหมู่บ้าน ผู้อำนวยการสถานศึกษา และหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ตำบลแม่สา รวมทั้งประชาชน เข้าร่วมรับฟังการประชุมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงการต่างๆ ในพื้นที่ตำบลแม่สา ณ วัดสว่างบรรเทิง ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

20 กรกฎาคม 2563

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 ตำแหน่ง รวม 1 อัตรา ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

 คือ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (พนักงานจ้างทั่วไป) ซึ่งเป็นผู้ที่ได้คะแนนการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยเรียงตามลำดับคะแนน ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดไปหาผู้ที่ได้รับคะแนนต่ำสุดตามลำดับ (แนบท้ายประกาศ)

15 กรกฎาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนด วัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนด วัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ในการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์และทดสอบปฏิบัติ ในวันอังคาร ที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา

10 กรกฎาคม 2563

ความรู้เกี่ยวโทษและพิษภัยของยาเสพติด,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาขอร่วมต่อต้านยาเสพติดทุกประเภทและขอประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวโทษและพิษภัยของยาเสพติด

26 มิถุนายน 2563

ความรู้เกี่ยวกับยาและเสพติด รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th
23 มิถุนายน 2563

อบต.แม่สา ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

ได้แก่ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (สังกัดกองช่าง) จำนวน 1 อัตรา (เพศชาย) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. เพื่อปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ อาทิ รถนั่งส่วนบุคคล และดูแลบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

2. มีใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฏหมาย

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติดังกล่าว สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร พร้อมหลักฐาน ณ สำนักงานปลัด อบต.แม่สา ตั้งแต่วันที่ 15 - 30 มิถุนายน 2563 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. หรือโทร.053-298047

05 มิถุนายน 2563

ขอความร่วมมือประชาชนในเขตตำบลแม่สา เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT),องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ขอความร่วมมือประชาชนในเขตตำบลแม่สา เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563
โดยสามารถเข้าตอบได้ ????????##ตั้งแต่วันที่1 มิ.ย.63 ถึงวันที่
31 ก.ค. 63 ##
ตามช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ ดังนี้
1.คลิกที่ลิ้งค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/nft21m
2. สแกนผ่านคิวอาโค้ด
โดยให้ท่านกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เข้าตอบแบบดังกล่าว ทั้งนี้ เลขบัตรประจำตัวประชาชนใช้ตรวจสอบเพื่อป้องกันการตอบซ้ำเท่านั้น ไม่มีการนำไปเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน และการตอบของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ โดยจะนำไปวิเคราะห์ผลในภาพรวมเท่านั้น ไม่มีการแสดงผลการตอบรายบุคคล

27 พฤษภาคม 2563

ประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากมาตรการ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

ป้องกันจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

24 เมษายน 2563

ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

 

15 เมษายน 2563

รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th
08 เมษายน 2563

ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 ให้ลงทะเบียนผ่าน,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th
02 เมษายน 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 10  (147 รายการ)