องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. และช่วงเวลาพักเที่ยงของวันทำการปกติ ตั้งแต่เวลา 12.00-13.00 น. และให้บริการในวันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์) ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. สำหรับอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชน

สายตรงนายก

ร้องทุจริต


อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย ปี 2564

E-Learning

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

คู่มือประชาชน

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

กองคลัง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/08/2556
วันนี้
138
เมื่อวานนี้
87
เดือนนี้
426
เดือนที่แล้ว
2,654
ปีนี้
5,586
ปีที่แล้ว
35,958
ทั้งหมด
219,828
ไอพี ของคุณ
3.239.33.139


ประกาศรับสมัครงานของ อบต.แม่สา ตำแหน่งพนักงานจัดเก็บขยะเปียก (ประเภทจ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th
15 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ให้สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นวาระของจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง ให้สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์เป็นวาระของจังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2564 รัฐบาลโดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้ประกาศปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ โดยตั้งเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประชาชนตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน จังหวัดเชียงใหม่จึงออกประกาศ ดังนี้
1. รณรงค์ให้สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์
2. ให้หน่วยงานของรัฐฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี แจ้งกำชับให้ข้าราชการ พนักงาน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฏหมาย
3. ให้ประชาชนสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์
4. ให้มีการดำเนินการตั้งด่านโรงเรียนในสถานศึกษา และตั้งด่านโรงงานในสถานประกอบการโดยกวดขันการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์
 
   เพื่อเป็นการลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง
05 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศ เรื่องกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันเหตุรำคาญจากการเผาในที่โล่ง พ.ศ.2564,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

 

 

 

 

01 กุมภาพันธ์ 2564

กำหนดเขตควบคุมการเผาและการบริหารจัดการเชื้อเพลิง,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th
อบต.แม่สา ขอประชาสัมพันธ์.. กำหนดเขตควบคุมการเผาและการบริหารจัดการเชื้อเพลิง จึงกำหนดให้พื้นที่ทุกหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ ในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นเขตควบคุมการเผา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 เมษายน 2564 หากฝ่าฝืนจะดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเผาในที่โล่งทุกชนิดของจังหวัดเชียงใหม่
*เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5*
27 มกราคม 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้คะแนนความพึงพอใจร่วมแสดงความคิดเห็นในการรับบริการ   ผ่านช่องทางคุณหลวง    เพียงสแกน  QR Code  ข้างล่าง,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th
21 มกราคม 2564

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 ตำแหน่ง รวม 2 อัตรา ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th
คือ
1. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
2. ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างทั่วไป) ซึ่งเป็นผู้ที่ได้คะแนนการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง และการประเมินสมรรถนะความเหมาะสมกับตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยเรียงตามลำดับคะแนน ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดไปหาผู้ที่ได้รับคะแนนต่ำสุดตามลำดับ (แนบท้ายประกาศ)
13 มกราคม 2564

อบต.แม่สา ประชาสัมพันธ์แจ้งปฏิทินการจ่ายเงินเพิ่มเบี้ยความพิการผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

จากจำนวน 800 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นจำนวน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน เฉพาะคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและผ่านคุณสมบัติการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โดยกำหนดให้โอนเงินเบี้ยพิการฯ ให้แก่ผู้มีสิทธิทุกวันที่ 22 ของเดือน

08 มกราคม 2564

ประชาสัมพันธ์.. เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุกประเภทประจำปีงบประมาณ 2564 (สำหรับผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2565),องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

 โดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 - 30 กันยายน 2564 ผู้สูงอายุที่จะลงทะเบียน ท่านต้องเกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505 และมีภูมิลำเนาในพื้นที่ตำบลแม่สา
เอกสารยื่นพร้อมลงทะเบียน
1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงและสำเนา 1 ฉบับ
2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านและถ่ายสำเนา 1 ฉบับ
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ (ธนาคารกรุงไทย ,ธนาคาร ธกส. ,ธนาคารออมสิน หรือธนาคารอื่นๆ ที่มีการเคลื่อนไหวทางบัญชีอยู่ตลอด)

ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักปลัด อบต.แม่สา ในวันและเวลาราชการ
โทรศัพท์.053-298047

06 มกราคม 2564

อบต.แม่สา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนด วัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ในการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th
 
1. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา
โดยวิธีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันอังคาร ที่ 12 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา
05 มกราคม 2564

อบต.แม่สา ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th
 
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
2. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา
ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน(ตามประกาศแนบท้าย) ตั้งแต่วันนี้ - 30 ธันวาคม 2563 ณ สำนักงานปลัด อบต.แม่สา ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 053-298047 
21 ธันวาคม 2563

อบต.แม่สา ขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในวันที่อาทิตย์ 20 ธันวาคม 2563 (สำหรับผู้ที่แจ้งเหตุไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง),องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง คือ 1) แบบฟอร์มแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://www.ect.go.th/ect_th/ewt_dl_link.php?nid=419 (ปริ้นลงกระดาษ A4 แผ่นเดียว หน้า-หลัง) โดยกรอกรายละเอียดเพียง หน้าแรก หน้าเดียวเท่านั้น 2) สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องโดยสามารถตรวจสอบว่าชื่อของตนเองอยู่ในเขตใดได้ที่ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc ถ้าไม่ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง จะเสียสิทธิดังต่อไปนี้ 1) สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา 2) สิทธิในการสมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน 3) สิทธิในการเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น 4) สิทธิในการดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา 5) สิทธิในการดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น 6) สิทธิในการดำรงตำแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น และเลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่น * โดยจะถูกจำกัดสิทธิข้างต้น เป็นระยะเวลา 2 ปี นับจากวันเลือกตั้ง * ติดต่อสอบถาม โทร สายด่วน กกต. 1444

15 ธันวาคม 2563

ประชาสัมพันธ์คู่มือการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th
30 พฤศจิกายน 2563

อบต.แม่สาขอประชาสัมพันธ์การกำหนดสถานที่ จำนวน หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

โดยเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 จึงขอประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งทราบโดยทั่วกัน

12 พฤศจิกายน 2563

รายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th
28 ตุลาคม 2563

ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

28 สิงหาคม 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 11  (159 รายการ)