ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา โทร.053-298047,053-862534
สายตรงนายก


อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย ปี 2563

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

คู่มือประชาชน

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/08/2556
วันนี้
55
เมื่อวานนี้
114
เดือนนี้
1,870
เดือนที่แล้ว
4,772
ปีนี้
1,870
ปีที่แล้ว
52,387
ทั้งหมด
180,154
ไอพี ของคุณ
34.204.200.74


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง รวม 1 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ทั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติดังกล่าว ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร พร้อมหลักฐาน ณ สำนักงานปลัด อบต.แม่สา ตั้งแต่วันที่ 23 - 31 มกราคม 2563 ในวันและเวลาราชการ หรือโทร.053-298047

16 มกราคม 2563

29 พฤศจิกายน 2562

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา คือ ตำแหน่งคำงานประจำรถขยะ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งคนงานทั่วไป (กองคลัง/กองช่าง) จำนวน 2 อัตรา ซึ่งเป็นผู้ที่ได้คะแนนการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยเรียงตามลำดับคะแนน ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดไปหาผู้ที่ได้รับคะแนนต่ำสุดตามลำดับ (แนบท้ายประกาศ)

19 กันยายน 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนด วัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ในการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

16 กันยายน 2562

ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2562 และได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา จะส่งเจ้าพนักงานสำรวจเข้าทำการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. จึงขอความร่วมให้เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แจ้งประเภท จำนวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงการใช้ประโยชน์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรายการอื่นๆ ต่อเจ้าพนักงานสำรวจตามวัน เวลา ที่กำหนดข้างต้น หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง โทร. 053-298047 ต่อ 14

16 กันยายน 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง รวม 3 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ 1 อัตรา ,ตำแหน่งคนงานทั่วไป (สังกัดกองคลัง) 1 อัตรา ,ตำแหน่งคนงานทั่วไป (สังกัดกองช่าง) 1 อัตรา ทั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดการยื่นสมัครตามเอกสารที่แนบมาและทางเว็บไซต์

http://www.maesa.go.th/ และยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร พร้อมหลักฐาน ณ สำนักงานปลัด อบต.แม่สา ตั้งแต่วันที่ 5 - 13 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ หรือโทร.053-298047

06 กันยายน 2562

06 กันยายน 2562

ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2562

29 สิงหาคม 2562

22 สิงหาคม 2562

17 สิงหาคม 2562

 เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา ซึ่งเป็นผู้ที่ได้คะแนนการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยเรียงตามลำดับคะแนน ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดไปหาผู้ที่ได้รับคะแนนต่ำสุดตามลำดับ (แนบท้ายประกาศ)
25 กรกฎาคม 2562

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลแม่สา กำหนดจัดงานประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562

03 กรกฎาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ในการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ในวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 ทั้ง 2 ประเภท คือ ประเภทพนักงานตามภารกิจ และประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง รวม 2 อัตรา ตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแนบท้าย

24 มิถุนายน 2562

21 มิถุนายน 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ได้มีการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อรับรองรายงานการประชุม ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และญัตติขอรับความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา

14 มิถุนายน 2562

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 8  (118 รายการ)