ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา โทร.053-298047,053-862534
สายตรงนายก


อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

คู่มือประชาชน

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/08/2556
วันนี้
26
เมื่อวานนี้
116
เดือนนี้
2,283
เดือนที่แล้ว
3,835
ปีนี้
22,249
ปีที่แล้ว
41,126
ทั้งหมด
148,146
ไอพี ของคุณ
54.87.61.215


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 2 ตำแหน่ง ได้แก่ ประเภทพนักงานจ้างภารกิจ (ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา) ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป (ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา) ทั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาและทางเว็บไซต์ http://www.maesa.go.th/ สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร พร้อมหลักฐาน ณ สำนักงานปลัด อบต.แม่สา ตั้งแต่วันที่ 13-22 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ หรือโทร.053-298047

10 พฤษภาคม 2562

30 เมษายน 2562

22 เมษายน 2562

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาผู้มีสิทธิรับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา

09 เมษายน 2562

ประกาศประชาสัมพันธ์ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาและขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา พ.ศ. 2562

26 มีนาคม 2562

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา นำโดยนายสมทบ นันทะเสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่สา จัดงานโครงการเปิดบ้านวิชาการและพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับบัณฑิตน้อย

22 มีนาคม 2562

เมื่อวันที่ 17 - 19 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา นำโดยนายสมทบ นันทะเสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือนให้แก่ประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีกลุ่มผู้นำชุมชน กลุ่ม อสม. กลุ่มสตรีแม่บ้าน และผู้สูงอายุ เข้าร่วมการอบรม วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีครัวเรือน และสามารถบริหารจัดการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจภายในครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีกำหนดการอบรมในพื้นที่ตำบลแม่สา หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 6
21 มกราคม 2562

17 มกราคม 2562

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ร่วมกับสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่สา โดยมีนายสมทบ นันทะเสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของเด็กและเยาวชน สนับสนุนให้เด็กได้แสดงออกในทางที่เหมาะสมเพื่อจะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต โดยในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิเช่น การแสดงบนเวที การตอบคำถามชิงรางวัล และซุ้มกิจกรรมนันทนาการ ซุ้มเกมส์ต่างๆ จากหน่วยงานและสถาบันการศึกษาในพื้นที่อำเภอแม่ริม

14 มกราคม 2562

ขอความอนุเคราะห์ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และประชาชนร่วมให้ความเห็น และข้อเสนอแนะประกอบ การจัดทำร่างกฏหมายระดับ พระราชบัญญัติ ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ในเว็บไซต์ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น www.dle.go.th หัวข้อ "ข้อมูลข่าวสาร" โดยสามารถร่วมให้ความเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายนี้ ภายในวันที่ 23 มกราคม 2562

25 ธันวาคม 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ได้กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2561 เพื่อพิจารณาขอรับความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง) ฉบับที่ 3 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา การรับทราบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตลอดจนกิจการอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา

20 ธันวาคม 2561

เมื่อวันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา นำโดยนายสุรชัย คำแดง และร้อยตรีมนตรี ยอดดี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ณ หอประชุมอำเภอแม่ริม เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย

05 ธันวาคม 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ขอความร่วมมือประชาชนในเขตตำบลแม่สา ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ตามช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ ดังนี้
1.คลิกที่ลิ้งค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/nft21m
2. สแกนผ่านคิวอาโค้ด
โดยให้ท่านกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เข้าตอบแบบดังกล่าว ทั้งนี้ เลขบัตรประจำตัวประชาชนใช้ตรวจสอบเพื่อป้องกันการตอบซ้ำเท่านั้น ไม่มีการนำไปเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน และการตอบของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ โดยจะนำไปวิเคราะห์ผลในภาพรวมเท่านั้น ไม่มีการแสดงผลการตอบรายบุคคล
(ขอให้ทุกท่านดำเนินการภายใน วันศุกร์ ที่ 30 พ.ย. 2561)

28 พฤศจิกายน 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ได้จัดงานสืบสานป๋าเวณียี่เป็งตำบลแม่สาประจำปี 2561 ขึ้นในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 โดยนายสมทบ นันทะเสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ข้าราชการและพนักงาน อบต.แม่สา, สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลแม่สา ณ บริเวณฝายน้ำล้นบ้านแม่สาน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ประเพณีของชาวล้านนาที่สืบทอดกันมาช้านาน ภายในงานมีการประกวด/แข่งขันกิจกรรมต่างๆ หลายประเภททั้งภาคกลางวันและภาคกลางคืน

21 พฤศจิกายน 2561

       ขอประชาสัมพันธ์เรียนเชิญ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ประกอบด้วย ผู้เสียภาษี ผู้ขออนุมัติ/อนุญาตตามระเบียบหรือข้อบัญญัติ ผู้ขอรับรัฐสวัสดิการต่างๆ บริษัทผู้เสนองานซื้อ/จ้าง บริษัทผู้ได้รับคัดเลือก โรงเรียนในสังกัด และผู้มารับบริการ/ติดต่อในเรื่องอื่นๆ ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตามช่องทางดังนี้


1. สแกนคิวอาโค้ดเข้าไปตอบแบบตอบรับได้โดยตรง หรือ

 


2. เข้าตามลิงค์ http://itas.nacc.go.th/go/eit/nft21m

14 พฤศจิกายน 2561

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 6  (89 รายการ)