ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา โทร.053-298047,053-862534
สายตรงนายก


อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย ปี 2564

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

คู่มือประชาชน

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/08/2556
วันนี้
87
เมื่อวานนี้
89
เดือนนี้
2,228
เดือนที่แล้ว
2,542
ปีนี้
27,345
ปีที่แล้ว
52,387
ทั้งหมด
205,629
ไอพี ของคุณ
34.205.93.2


วัดดอยน้อย หมู่ทีึ่ 4,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th
02 มกราคม 2563

วัดศรีบุญเรือง หมู่ที่ 1 พระธาตุเจ้ารุ่งเรือง ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

ตั้งอยู่บ้านศรีบุญเรือง  ถนนเชียงใหม่ – ฝาง  หมู่ที่  1  ตำบลแม่สา  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  อาคารเสนาสนะประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ  กุฏิสงฆ์  วิหารทรงล้านนา  ศาลาเอนกประสงค์  ปูชนียวัตถุ  เจดีย์
 
วัดศรีบุญเรืองสร้างเมื่อ  พ.ศ.  2395  โดยมีเท้าบุญเรืองเป็นผู้สร้างวัด  การบริหารและการปกครอง  มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม  คือ  พระอธิการเป็ง โพธิโก  พระอธิการจันทร์ จนฺทิญาโณ  พระอธิการก้อนแก้ว  พระบุญมา  พระอธิการจันทร์  พระบุญปั้น    พระโสฬส  พระพรหมา  พระบุญทอง  พระครูสิริอาภากร 

เจ้าอาวาส พระครูสิริอาภากร  053-297229
26 ตุลาคม 2559

วัดท่าไคร้  หมู่ที่ 2 เจดีย์รัตนธรรมพิเนต ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th


    ตั้งอยู่เลขที่  119  บ้านท่าไคร้  หมู่  2  ตำบลแม่สา  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 2 ไร่ 77 ตารางวา น.ส. 3 เลขที่ 80183 อาณาเขต

- ทิศเหนือ จดทุ่งนาและหมู่บ้าน
- ทิศใต้ จดทุ่งนา
- ทิศตะวันออก จดบ้านจัดสรรและทุ่งนา
- ทิศตะวันตก จดทุ่งนา

อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถ  กุฎิสงฆ์  วิหาร  ศาลาเอนกประสงค์  ศาลาบำเพ็ญกุศล
   
วัดท่าไคร้สร้างเมื่อ  พ.ศ.  2375  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่  13  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2473  เขตวิสุงคามสีมากว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร

การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม  คือ 
รูปที่ 1 พระสุรินทร์ 
รูปที่ 2 พระอภิชัย 
รูปที่ 3 พระมหาวัน  พ.ศ.  2465 - 2573
รูปที่ 4 ครูบาแก้ว   พ.ศ.  2473 - 2486
รูปที่ 5 พระอธิการมา วุฒิกาโน  พ.ศ. 2486 - 2496
รูปที่ 6 พระอธิการศรีนวล วิสารโท พ.ศ. 2494 – 2498
รูปที่ 7 พระบุญทา พ.ศ.2498- 2500
รูปที่ 8 พระบุญ ปญฺญาจโร พ.ศ. 2500 – 2502
รูปที่ 9 พระอธิการบุญมา อิวฺชยฺโย พ.ศ. 2502- 2525
รูปที่ 10  พระอธิการนิกร จิตฺตตสํวโร  ตั้งแต่ พ.ศ. 2525 เป็นต้นมา

เจ้าอาวาส  พระอธิการดวงสอน   ฐิตธัมโม   086-9233447 , 053-297744

26 ตุลาคม 2559

วัดแม่สาหลวง หมู่ที่ 3,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th
      ตั้งอยู่บ้านแม่สาหลวง หมู่ที่ 3 ต.แม่สา อ.แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย 

อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  วิหารแบบไทยทรงล้านนา  มีจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพุทธประวัติ  ศาลาอเนกประสงค์  ศาลาบำเพ็ญกุศล  โรงครัว  โรงไฟ  หอระฆัง  และกุฎิสงฆ์ ปูชนียวัตถุมีพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูน  และพระสาวก  พระพุทธรูปทองเหลืองปางสดุ้งมารแบบสุโขทัย  พระพุทธรูปทองเหลืองปางสมาธิแบบสุโขทัย  พระสาวกแบบยินพนมไหว้  พระพุทธรูปปางลีลาหล่อด้วยปูน  ธรรมาสน์และเจดีย์
                   
      วัดแม่สาสร้างเมื่อ  พ.ศ. 2375 ชาวบ้านเรียกกันว่า  วัดแม่สาหลวง การบริหารและการปกครอง
มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามคือ
ครูบาชมพู 
ครูบาคำ 
ครูบาใจ๋ 
พระใจ๋ 
พระปั๋น 
พระนุ 
ครูบาคำ 
พระอุ่นเรือน 
พระตั๋น 
พระทองสุข 
ครูบามา  อินฺชยฺโย 
พระอธิการอุทัย  ธมฺมโชโต 
พระอธิการดวงจันทร์  ปสนฺนจิตฺโต 
พระอิ่นคำ  ธมฺมรกฺขิโต 
พระตวง  สีลสาโร 
พระอธิการจันทร์ทิพย์  ภูริปฺญโญ 
พระกิตติคุณ  สิริวณฺโณ 
พระจรินทร์  ญาณวีโร  

การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  เปิดสอน พ.ศ.  2530  แผนกสามัญ  เปิดสอน  พ.ศ. 2532
นอกจากนี้มีที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน  และบ้านพักเกษตรตำบลแม่สา

เจ้าอาวาส  พระอธิการทองพูน  สุทธจิตโต  053-297724
26 ตุลาคม 2559

วัดสมเด็จอาสภวัน หมู่ที่ 4,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th
  
     เดิมเป็นวัดร้างมาแต่โบราณ อยู่ในป่าอันศักดิ์สิทธิ์ของตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มาช้านาน ตั้งอยู่บนเนินเล็กๆ จึงเรียกกันมานานว่า วัดดอยน้อย เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2530 พระธุดงค์จำนวน 830 รูป จากศูนย์ธุดงควัตรเคลื่อนที่แห่งประเทศไทยได้มาพักปักกด เห็นว่า สถานที่แห่งนี้สงบเหมาะที่จะบูรณะยกขึ้นเป็นวัด จึงได้กราบเรียนเจ้าคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภเถร) อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์ ผู้อำนวยการศูนย์ธุดงฯ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน สมเด็จพระสังฆราช ได้พิจารณาเห็นประโยชน์สุขที่เกิดกับเทพยดา มนุษย์และหมู่สรรพสัตว์ทั้งหลาย จึงมีบัญชาให้พระมาอยู่และพัฒนาสถานที่แห่งนี้ จนวันที่ 29 มกราคม 2531 เจ้าประคุณสมเด็จฯได้เสด็จมาเปิดป้ายวัด ได้ประทานชื่อวัดว่า "วัดสมเด็จดอยน้อย" สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้มีประกาศยกวัดร้าง ขึ้นเป็นวัดในเวลาต่อมา.....

เจ้าอาวาส   พระครูสิริวรธำรง   089-9503179
26 ตุลาคม 2559

วัดดอนชัย หมู่ที่ 5 พระธาตุจอมมุนีศรีดอนชัย,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

  
    ตั้งอยู่เลขที่  35  บ้านดอนชัย  หมู่ที่  5  ตำบลแม่สา  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 1 ไร่ 92 ตารางวา ส.ส. 3  เลขที่ 145 อาณาเขต

- ทิศเหนือ      ประมาณ   21 วา 2 ศอก จดทางเดิน
- ทิศใต้          ประมาณ  21 วา  2 ศอก จดลำเหมืองสาธารณประโยชน์
- ทิศตะวันออก  ประมาณ 18  วา 3 ศอก  จดที่ของวัด
- ทิศตะวันตก    ประมาณ 14  วา 3 ศอก  จดที่ของเอกชน

   มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน  1  แปลง เนื้อที่ 8  ไร่ 1 งาน 12 ตารางวา น.ส. 3 เลขที่ 142 อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถ  ศาลาการเปรียญ  วิหาร  ปูชนียวัตถุ  มีพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูน  พระพุทธรูปทองเหลือง
  
  วัดดอนชัยสร้างเมื่อ  พ.ศ.  2445  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม  พ.ศ. 2517  เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร การบริหารและการปกครอง 

  มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามคือ
รูปที่ 1 ครูบาปัญโญ
รูปที่ 2 ครูบาอินทรถา
รูปที่ 3 พระคำอ้าย ยอดดี
รูปที่ 4 พระอุ่นเรือน คล่องแคล่ว
รูปที่ 5 ครูบาคำมูล
รูปที่ 6 พระคำมา
รูปที่ 7 พระมหาสงัด
รูปที่ 8 พระศรัทธา  พ.ศ. 2498 – 2500
รูปที่ 9 พระสมบูรณ์ ทมจิตฺโต  พ.ศ. 2500 – 2524
รูปที่ 10 พระทองดี สุวโจ ตั้งแต่ พ.ศ. 2526 เป็นต้นมา

เจ้าอาวาส  พระมหา ดร.วรเมศร์ จารุวัณโณ  082-2011191 , 053-299431

26 ตุลาคม 2559

วัดสว่างบรรเทิง หมู่ที่ 6 พระธาตุเฉลิมพระเกียรติ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th
   ตั้งอยู่เลขที่  143 บ้านแม่สาน้อย  ถนนโชตนา หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สา  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย 
อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถ  ศาลาการเปรียญ  อาคารโรงเรียนปริยัติธรรม  ปูชนียวัตถุ  พระพุทธรูปปูน  และพระพุทธรูปทองเหลือง
   
   วัดสว่างบรรเทิงสร้างเมื่อ  พ.ศ.  2385 เดิมชื่อวัดแม่สาน้อย     ประชาชนได้นิมนต์ครูบาคำปัน  ปญฺญาสาโร  เป็นประธานสร้างวัด  ต่อมาพระครูอุดม  วิฑฒิคุณ  เจ้าคณะเภอในสมัยนั้นได้เปลี่ยนชื่อใหม่  โดยเอาฉายาเจ้าอาวาสคือปัญญา  แปลว่า  สว่าง  มาสมาสกัยนามของกำนันคือบรรเทิง 
จึงมีชื่อว่าสว่างบรรเทิงจนถึงปัจจุบัน 
   
    วัดสว่างบรรเทิงได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่  31  กรกฎาคม  พ.ศ.  2493  การบริหารและการปกครอง 
มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามคือ 
เจ้าอธิการคำปัน  ปญฺญาโร 
พระอธิการบุญทา ปุญฺณาสีโล 
พระมหาบัวทอง  พระจักรี 
พระอธิการประเวศน์
พระอธิการศรีมูล ปิยธมฺโม
พระอินทร  พระอธิการอิ่นคำ ธมฺมรกฺขิโต 
พระอธิการทวี ปริปุณฺโณ 

การศึกษามีโรงเรียนพระปริยิติธรรม  แผนกธรรม  เปิดสอน  พ.ศ.  2484 แผนกบาลี  เปิดสอน พ.ศ. 2533 และศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และที่อ่านหนังสือตั้งอยู่ในวัด

เจ้าอาวาส พระครูวิบูลธรรมพิพัฒน์ เจ้าคณะตำบลแม่สา 081-0244558 ,053-297089

 

26 ตุลาคม 2559

ร้านอาหาร : ร้านลาบนวลจันนทร์  ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th
ร้านลาบนวลจันนทร์ 
เลขที่  120  หมู่  6  ซอย  4  บ้านท้องฝาย   ต.แม่สา 
โทร.053-862718
facebook นวลจันทร์ลาบขม
22 พฤศจิกายน 2556

ร้านอาหาร : ครัวดวงสมพงษ์   (นายอนันต์   ถากว้าง),องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th
ครัวดวงสมพงษ์   (นายอนันต์   ถากว้าง)
เลขที่  115 หมู่  6  บ้านท้องฝาย  ต.แม่สา  
โทร. 053-8622043
อาหารพื้นเมือง    ลาบ   แกงอ่อม 
22 พฤศจิกายน 2556

บ้านพัก รถเช่า และ ฟิชชิ่ง จิตโรภาส,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

เชียงใหม่ –แม่ริม – จิตโรภาส

บ้านพัก รถเช่า และฟิชชิ่ง

ที่ตั้ง 14/1 หมู่ 5  ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180

ชื่อผู้ดูแล/เจ้าของผู้ประกอบการ ว่าที่ร้อยตรีสิทธิเดช จิตโรภาส

เบอร์โทร 081-950-4314 , 081-287-9520

Fax 053-299-519, 053-297-250

รายละเอียด :  ราคาถูกเพียงแค่ 300 บาท/วัน เท่านั้น  เช่ารายวัน รายเดือน จากตัวเมืองเพียงแค่ 15 นาที
ใกล้แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ยอดนิยม ของอำเภอแม่ริม -แม่แตง – เชียงดาว – ฝาง หรือจะไปอำเภอปาย
แม่ฮ่องสอน เชียงราย ฯลฯ ถ้าหากมาเป็นหมู่คณะมีรถรับ-ส่งอาเขต -สนามบิน-สถานีรถไฟ ฟรี........
สามารถใช้บริการเช่ารถตู้รุ่นใหม่ รถ 4WD รถเก๋ง รอเตอร์ไซต์ ของเราได้โดยตรง ไม่มีชาร์จ
(วันพุธ และวันเสาร์ จัดแข่งลงขัน ตั้งแต่เวลา 18.00-22.00น.เหมาวันตกปลาทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์
ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00น.

31 ตุลาคม 2556

ร้านอาหาร : ร้านแม่สาปลาสด,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

ร้านแม่สาปลาสด

ที่ตั้ง หมู่ที่ 3  ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180

ชื่อผู้ดูแล/เจ้าของผู้ประกอบการ จ่าสิบเอกอุบล อิ้งทอง

เบอร์โทร 087-393-1161

รายละเอียด จำหน่ายอาหารตามสั่ง และเครื่องดื่ม

31 ตุลาคม 2556

ร้านอาหาร : ร้านบัวลอย,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

ร้านอาหาร : ร้านบัวลอย
 
ร้านบัวลอย

ที่ตั้ง 84/4หมู่ 5  ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180

ชื่อผู้ดูแล/เจ้าของผู้ประกอบการ นายทวี วงค์สุวรรณ

เบอร์โทร -

รายละเอียด  ก๋วยเตี๋ยว ข้าวซอย

31 ตุลาคม 2556

สนามกอล์ฟ  ซัมมิท กรีนวัลเล่ย์เชียงใหม่ คันทรี คลับ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

สนามกอล์ฟ  ซัมมิท กรีนวัลเล่ย์เชียงใหม่ คันทรี คลับ

ที่ตั้ง        186 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สา  อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  50180
ชื่อผู้ดูแล/เจ้าของผู้ประกอบการ            นายสไว     ยอดอุดม
เบอร์โทร                 053-298-220 , 053-298-221 , 053-297-426
รายละเอียด             บริการไดร์ฟกอล์ฟ  อาหารเครื่องดื่ม  พร้อมสปาฯ ฯลฯ

อัตราค่าบริการ      ไนท,กอล์ฟ บ่าย 2 โมง – ไนท์กอล์ฟ
                        กรีนฟี  600.-  บาท (ตั้งแต่มีนาคม-ตุลาคม 2553)
โปรโมชั่น            กรีนฟี  1,200.- บาท
                        แพคเก็จ  1,800.- บาท

29 ตุลาคม 2556

แม่ริมเวลพาร์ค   รีสอร์ท,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th


แม่ริมเวลพาร์ค   รีสอร์ท
ที่ตั้ง         84/4 หมู่  5   ตำบลแม่สา  อำเภอแม่ริม   จังหวัดเชียงใหม่   50180
ชื่อผู้ดูแล/เจ้าของผู้ประกอบการ      นายชรินทร์    มิตรวงษา
เบอร์โทร    053-299-409
รายละเอียด    ให้บริการร้านอาหาร สระว่ายน้ำขนาดใหญ่  และที่พักราคาประหยัดทั้งแบบรายวันและราย
                  เดือนเริ่มต้นที่ 600 บาท สำหรับบ้านริมน้ำสุดหรูสำหรับ 2 ท่าน  หรือบ้าน  VIP สำหรับ
                  ครอบครัวใหญ่ 2 ห้องนอน + ห้องครัว อยู่ได้ถึง  10  คน  ในราคาเริ่มต้นที่  1,000 บาท
                  เท่านั้น

29 ตุลาคม 2556

ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ ฯ และศูนย์สาธิต และส่งเสริมศิลปาชีพ  ภาคเหนือ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดำริ ฯ และศูนย์สาธิต และส่งเสริมศิลปาชีพ  ภาคเหนือ
ที่ตั้ง    หมู่ที่  2  ตำบลแม่สา  อำเภอแม่ริม   จังหวัดเชียงใหม่   50180
ชื่อผู้ดูแล/เจ้าของผู้ประกอบการ       พันเอก หม่อมหลวงนภดล    จรูญโรจน์
เบอร์โทร   053-299-758
รายละเอียด     อัตราการให้บริการ
        1. ศึกษาเยี่ยมชมกิจกรรมใช้เวลาไม่เกิน  4 ชม.ไม่มีการปฏิบัติ  10 บาท/ท่าน
        2. ศึกษาเยี่ยมชมกิจกรรมใช้เวลาไม่เกิน 4-8 ชม. มีการปฏิบัติ 40 บาท/ท่าน
        3. ห้องประชุม  สัมมนา  3,500 บาท/วัน  (พร้อมอุปกรณ์)
        4. ใช้สถานที่ในการจัดกิจกรรม
            - บริการที่พักแรม/ไม่ใช้วิทยากรของหน่วย  50 บาท/ท่าน/วัน
            - ใช้วิทยากรและอุปกรณ์ของหน่วย (Day camp) ในการศึกษาอบรมหลักสูตร 120 บาท/ท่าน
                (รวมอาหารมื้อกลางวัน)
            - สถานที่ในการจัดกิจกรรม, งานเลี้ยงสังสรรค์และอื่นๆ
                - สถานที่  4,500 บาท
                - จัดงานขันโตก + การแสดง  200 บาท/ท่าน
                - จัดงาน กาดมั่วครัวฮอม  200 บาท/ท่าน/ครั้ง
        5. การศึกษาอบรมเฉพาะอาชีพทางด้านการเกษตร 1 วัน  120  บาท  (พร้อมอาหาร1 มื้อ)
        6. การศึกษาอบรมศิลปะชีพทางด้านการเกษตร  1  วัน  120  บาท/ท่าน/วัน
        7. กิจกรรมเสริม
             - การแสดงกีฬาบนหลังม้า  2,500  บาท/ครั้ง
             - การแสดงสุนัขทหาร   1,500 บาท/ครั้ง
        8. กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมมานะธรรมสัมพันธ์ , ค่ายคุณธรรม , ค่ายยาเสพติดหรือค่ายกิจกรรมอื่นๆ
             - 1 คืน 2 วัน  อัตรา  240 บาท/ท่าน  (รวมค่าใช้ทั้งหมด)
             - 2 คืน 3 วัน อัตรา  360 บาท/ท่าน (รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด)
             - หรืออัตราวันละ  120 บาท/ท่าน  (รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด)

29 ตุลาคม 2556

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (15 รายการ)